Plecs de contractació

Plecs de clàusules admininstratives generals

Plec de Clàusules Administratives Generals

Electricitat

Encàrrec de gestió a TERSA pel subministrament elèctric (2018)

Pcap subministrament d'energia elèctrica i gas natural MERCABARNA (2019)

Ppt subministrament d'energia elèctrica i gas natural MERCABARNA (2019)

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de subministrament d'energia elèctrica per a l'Ajuntament de Barcelona (2017)

Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament d'energia elèctrica per a l'Ajuntament de Barcelona (2017)

Decret Acord Marc Electricitat ACM (2018)

Incoació Exp. Acord Marc Electricitat ACM (2018)

Elements de comunicació

PCAP Producció i subministrament dels diferents elements de comunicació i publicitat de la campanya de comunicació de les Festes de La Mercè 2020 (2020)

PPT Producció i subministrament dels diferents elements de comunicació i publicitat de la campanya de comunicació de les Festes de La Mercè 2020 (2020)

PCAP Producció gràfica, el manipulat, l'embalatge, el transport i el lliurament dels productes de difusió per a les diferents campanyes i accions de comunicació (2020)

PPT Producció gràfica, el manipulat, l'embalatge, el transport i el lliurament dels productes de difusió per a les diferents campanyes i accions de comunicació (2020)

PCAP Acord Marc per a la contractació dels serveis per a la prestació de serveis d’impressió massiva de documents (2019)

PPT Acord Marc per a la contractació dels serveis per a la prestació de serveis d’impressió massiva de documents (2019)

PCAP Serveis de producció i distribució de la difusió de les activitats i serveis de Biblioteques de Barcelona (2019)

PPT Serveis de producció i distribució de la difusió de les activitats i serveis de Biblioteques de Barcelona (2019)

PCAP Producció dels diferents elements de comunicació i publicitat del GREC 2019 Festival de Barcelona (2019)

PPT Producció dels diferents elements de comunicació i publicitat del GREC 2019 Festival de Barcelona (2019)

Plec de clàusules administratives particulars del contracte que té per objecte la producció, instal·lació, control de seguiments i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació (2018)

Plec de condicions tècniques del contracte que té per objecte la producció,instal·lació, control de seguiments i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació (2018)

Equips informàtics

PCAP Subministrament equips multifuncionals i impressores IM Parcs i Jardins (2020)

PPT Subministrament equips multifuncionals i impressores IM Parcs i Jardins (2020)

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de subministrament d'equipament informàtic per al Pla de Desplegament 2019 - 2020 de l'Ajuntament de Barcelona (2019)

Plec de prescricions tècniques per al subministrament d'equipament informàtic per al Pla de Desplegament 2019 - 2020 de l'Ajuntament de Barcelona (2019)

Plec de clàusules administratives particulars del servei de la impressió, escaneig i còpia de documents als centres i edificis de l'àmbit de gestió de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (2017)

Plec de prescripcions tècnqiques del servei de la impressió, escaneig i còpia de documents als centres i edificis de l'àmbit de gestió de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (2017)

Esdeveniments

PCAP Serveis de disseny, producció i suport per dur a terme diversos esdeveniments esportius i actes de promoció esportiva (2020, 2021, 2022) (2020)

PPT Serveis de disseny, producció i suport per dur a terme diversos esdeveniments esportius i actes de promoció esportiva (2020, 2021, 2022) (2020)

PCAP Direcció executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona (2021, 2022 i 2023) (2020)

PPT Direcció executiva de la Marató i la Mitja Marató de Barcelona (2021, 2022 i 2023) (2020)

PCAP Contracte d'explotació dels gots reutilitzables per a diferents dependències de BSM i PATSA (2019)

PPT Contracte d'explotació dels gots reutilitzables als esdeveniments que es celebraran a les instal·lacions de l'Anella Olímpica (2019)

PCAP Contracte de serveis de la secretaria tècnica esportiva per a les edicions 2018 - 2020 de la Cursa de la Mercè (2018)

PPT Contracte de serveis de la secretaria tècnica esportiva per a les edicions 2018 - 2020 de la Cursa de la Mercè (2018)

PPT Contracte de serveis per a l'organització i assistència tècnica de la I Fira de Contractació Pública Municipal de l'Ajuntament de Barcelona (2018)

PPT Comunicació Festival GREC (2018)

Exposicions

Plec de condicions tècniques per a la gestió de l'equipament d'educació ambiental La Fàbrica del Sol - Ciutadania més Sostenible

Fusta

Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d'edificació - BIMSA

Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d'infraestructures - BIMSA (2021)

Plec de prescripcions tècniques pel manteniment d'infraestructures de Parcs i Jardins (2017)

Mobiliari

Acord Marc de mobiliari d'oficina, Generalitat de Catalunya (2014)

PCAP Mobiliari Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sant Martí (2019)

PPT Mobiliari Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sant Martí (2019)

Paper

Acord Marc per al subministrament de paper per a impressió i escritura (2017)

PCAP Acompanyament participatiu i pedagògic de les escoles refugi canvi climàtic (2020)

PCAP Acompanyament participatiu i pedagògic de les escoles refugi canvi climàtic (2020)PPT Acompanyament participatiu i pedagògic de les escoles refugi canvi climàtic (2020)

PCAP Serveis d'impressió i encaix de les paperetes de votació per les eleccions locals a l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2019 (2019)

PPT Serveis d'impressió i encaix de les paperetes de votació per les eleccions locals a l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2019 (2019)

Productes tèxtils

Plec de clàusules particulars del contracte de subministrament de vestuari d'hivern per a l'exercici 2014 i 2015 i d'estiu per a l'exercici 2015 i 2016 amb criteris mediambientals i de respecte a les normes de l'organització internacional del treball (2014)

Plec de clàusules tècniques del contracte de subministrament de vestuari d'hivern 2014 i 2015 i estiu 2015 i 2016, que precisa Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (2014)

PCAP Subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (2019)

PPT Subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (2019)

PCAP contracte de subministrament de samarretes per a la Cursa de la Mercè de les edicions corresponents als anys 2019-2020 i 2021

PPT contracte de subministrament de samarretes per a la Cursa de la Mercè de les edicions corresponents als anys 2019-2020 i 2021

PCAP Adquisició de vestuari laboral del personal conductor i subaltern adscrit al Servei de Correus, Consergeria i Marc Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (2019)

PPT Adquisició de vestuari laboral del personal conductor i subaltern adscrit al Servei de Correus, Consergeria i Marc Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (2019)

PCAP Acomodació, atenció al públic i suport de sala per a espectacles del Grec Festival de Barcelona (2020)

PPT Acomodació, atenció al públic i suport de sala per a espectacles del Grec Festival de Barcelona (2020)

Projectes d'obres

PCAP Contracte mixt de serveis i obres de conservació, manteniment i reparació dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019 - 2021 (2018)

PPT Contracte mixt de serveis i obres de conservació, manteniment i reparació dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019 - 2021 (2018)

Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d'edificació - BIMSA (2016)

Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d'infraestructures - BIMSA (2021)

Serveis d'alimentació

PCAP del contracte del servei global d'alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els cursos escolars 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (2019)

PPT del contracte del servei global d'alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els cursos escolars 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (2019)

PCAP del contracte de serveis per a la gestió de 240 places/dia de promig de menjador diürn, adreçat a persones que es troben en situació d'exclusió social a la ciutat de Barcelona (2020)

PPT del contracte de serveis per a la gestió de 240 places/dia de promig de menjador diürn, adreçat a persones que es troben en situació d'exclusió social a la ciutat de Barcelona (2020)

PCAP serveis de càtering, a incloure en la realització d'actes institucionals que es vol oferir els dies 20, 21, 22 i 24 de setembre a l'Edifici Palau de l'Ajuntament i al Palauet Albèniz amb motiu de les festes de la Mercè 2019 (2019)

PPT serveis de càtering, a incloure en la realització d'actes institucionals que es vol oferir els dies 20, 21, 22 i 24 de setembre a l'Edifici Palau de l'Ajuntament i al Palauet Albèniz amb motiu de les festes de la Mercè 2019 (2019)

PCAP Instal·lació i explotació de màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació, tipus snacks, en les diferents dependències del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona (2018)

PPT Instal·lació i explotació de màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació, tipus snacks, en les diferents dependències del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona (2018)

Plec de clàusules jurídiques i econòmiques del contracte de lloguer de 5 parades del mercat majorista de producte ecològic de Mercabarna "Biomarket" (2019)

Neteja i recollida selectiva de residus d'edificis

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de neteja i recollida selectiva de residus dels edificis i locals municipals (2019)

Plec de prescripcions tècniques de la prestació del servei de neteja i recollida selectiva de residus dels edificis i locals municipals (2019)

PCAP Contracte de servei de recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona (2019)

PPT Contracte de servei de recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona (2019)

PCAP Serveis de neteja ordinària d'equipaments adscrits a l'Institut de Cultura de Barcelona (2020)

PPT Serveis de neteja ordinària d'equipaments adscrits a l'Institut de Cultura de Barcelona (2020)

Vehicles

Serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019 - 2027)

PCAP Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona 2021 - 2023 (2020)

PPT Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona 2021 - 2023 (2020)

PCAP Acord Marc per a la contractació del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions de representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'organismes adherits (2017)

PPT Acord Marc per a la contractació del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions de representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'organismes adherits (2017)

PCAP Adquisició, en la modalitat d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos (2017)

PPT Adquisició, en la modalitat d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos (2017)

PCAP Serveis de missatgeria centralitzada de l'Ajuntament de Barcelona (2018)

PPT Serveis de missatgeria centralitzada de l'Ajuntament de Barcelona (2018)

PCAP Serveis de fabricació, col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona 2020-2021 (2019)

PPT Serveis de fabricació, col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona 2020-2021 (2019)

PCAP Serveis de recollida i destrucció confidencial de residus a BIMSA (2019)

PCAP Manteniment d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de salut, tanques i elements de joc de les àrees d'esbarjo de gosso, bancs, papereres, taules de picnic, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet, i senyalització ubicats als parcs i jardins i altres espais dels Districtes (2019) 

Altres

Contractació dels serveis de recollida de residus municiapls i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027)

Plec de clàusules administratives particulars de contracte de servei de manteniment dels paviments de la ciutat de Barcelona (2021-2024)

Plec de prescripcions tècniques del contracte de servei de manteniment dels paviments de la ciutat de Barcelona (2021-2024)

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de conservació del enllumenat públic (2022-2024)

Plec de prescripcions tècniques del contracte de serveis de conservació del enllumenat públic (2022-2024)

Plec de clàusules administratives particulars de la contractació del servei de logística integral de magatzem, mudances tècniques i muntatge d'actes de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2023)

Plec de prescripcions tècniques de la contractació del servei de logística integral de magatzem, mudances tècniques i muntatge d'actes de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2023)

Plec de clàusules particulars del contracte de serveis de manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral (2016)

Plec de clàusules tècniques del contracte de manteniment de paviments (2017-2020) Zona oest /Zona est (2016)

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona 2015 - 2022 (2014)

Plec de clàusules tècniques del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona 2015 - 2022 (2014)

Plec de clàusules administratives particulars del servei de manteniment de les fonts de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral

Plec de clàusules tècniques del contracte de serveis de manteniment de les fonts de Barcelona (2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic a Barcelona (2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral (2016)

Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona, 2016-2019 (2016)

Plec de clàusules administratives particulars del contracte pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de la xarxa semafòrica per la regulació del trànsit a la ciutat de barcelona (2013)

Plec de clàusules tècniques especials del contracte pel manteniment i reparació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de barcelona (2013)

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible