Descarbonització i estalvi d'energia

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a través d'actuaciones energètiques

Fomentar l'estalvi, la millora de l'eficiència energètica i augmentar la generació d’energia renovable i local en edificis i equipaments municipals

 

Mesures adoptades

 • Implantació de sistemes d'estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques i en instal·lacions d'il·luminació
 • Millora de les envolupants tèrmiques dels edificis per a reduir-ne la demanda energètica
 • Impuls del model d’empreses de serveis energètics als edificis i equipaments municipals
 • Generació local d’energia i l’estalvi energètic a les instal·lacions i equipaments públics de la ciutat
 • Instal·lacions d’energia solar als edificis (equipaments esportius, habitatges de promoció social, edificis municipals administratius, etc.)
 • Impuls de xarxes de distribució de calor-fred a la ciutat (Districlima, Ecoenergies Barcelona)
 • Instal·lacions minieòliques, enllumenat autònom i autosuficient, aprofitament energètic de la biomassa, aprofitament de la geotèrmia, etc.
 • Compensació de les emissions generades en publicacions o esdeveniments municipals
 • Foment de la cultura energètica a través de campanyes de sensibilització com “A l’Ajuntament com a casa" o la "Marató d'Estalvi Energètic"

Indicadors

Pel que fa al consum d’energia elèctrica associat als serveis municipals que es presten a la via pública (enllumenat, semàfors, fonts, clavegueram i rondes), s’ha estimat que l’any 2022 es van consumir 98.547 MWh.

Els consums dels diferents serveis es mantenen força estables i el consum més elevat, que correspon a l’enllumenat, segueix mostrant una tendència a la baixa respecte l’any 2019 gràcies a la implantació del Pla de renovació integral de l’enllumenat. El consum relatiu a les rondes també ha disminuït respecte el 2021 gràcies a la instal·lació progressiva de llums LED.

 • Seguiment del consum d'electricitat per districtes i gerències municipals: ha disminuït lleugerament respecte l’any 2021 (4,3%).
 • Seguiment del consum de gas per districtes i gerències municipalsel consum ha estat de 12.455 MWh, que suposa una disminució del 15,2% respecte el 2021, assolint valors semblants als del 2020, possiblement degut a unes temperatures durant l’hivern més benignes.

Plans

Normativa

Publicacions

Bones pràctiques

Recursos i enllaços

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible