Instruccions de contractació

Les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat es desenvolupen per donar resposta i compliment a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals i proposen criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris.

Les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat van ser aprovades pel Decret d’Alcaldia 1244/15, publicat a la Gaseta municipal del 10 de maig de 2015. El 24 d’abril de 2017 es va signar el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública sostenible amb criteris socials i ambientals que recull les instruccions de contractació, d’aplicació general per a tots els òrgans de contractació municipal.

D’acord amb el Decret i seguint les línies i prioritats marcades per la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona estableix els següents grups de productes i serveis prioritaris per a l’ambientalització:

Què contemplen?

Fill 131Created with Sketch.

Les instruccions determinen els criteris ambientals comuns que cal introduir en la compra i la contractació dels productes i serveis a tot l'Ajuntament. Defineixen uns estàndards mínims de compliment que doten d'homogeneïtat la contractació municipal.

A qui apliquen?

Fill 131Created with Sketch.

A totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Hi ha excepcions?

Fill 131Created with Sketch.

En el supòsit que la unitat promotora d’un contracte no consideri viable o eficient la inclusió de cap mesura de contractació pública sostenible motivarà la decisió en l’informe de necessitat que constarà en l’expedient de contractació.

Quin és l'abast i quins són els criteris a aplicar?

Fill 131Created with Sketch.

A cada instrucció es defineixen les tipologies dels productes i serveis als quals s'apliquen les instruccions (abast), les línies generals que estableix la instrucció (prioritats) i els aspectes ambientals que cal incloure en la contractació (criteris ambientals).

Se'n fa un seguiment?

Fill 131Created with Sketch.

Sí, la informació per complimentar les dades de seguiment se sol·licitarà específicament a les unitats promotores dels contractes quan es consideri oportú.

Procés participatiu

Fill 131Created with Sketch.

La regulació de les mesures ambientals que contenen les diferents instruccions tècniques han estat el resultat d'un procés participatiu intern de més de 200 agents municipals de departaments i àrees diferents que van dur a terme durant l'any 2014 per definir els criteris ambientals específics, així com la forma d'incloure'ls en la contractació municipal.

Repercussió

Fill 131Created with Sketch.

Es tracta d’una iniciativa pionera en l’àmbit nacional i internacional que consolida el compromís de l’Ajuntament per afavorir l’acció social i el respecte pel medi ambient a través de la seva contractació.

Normativa interna

Guies i plans de contractació

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible