obres1

Projectes d'obres

Criteris de màxima autosuficiència energètica, foment de la biodiversitat i ús de materials de construcció amb característiques ambientalment positives.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiència energètica i l'excel·lència ambiental en els projectes d'espai públic i d'edificació. El Patronat Municipal de l'Habitatge aposta des de 1997 per la incorporació de criteris de construcció sostenible i de gestió energètica en totes les seves promocions. BIMSA incorpora de de l'any 2016 de manera sistemàtica els criteris de la Instrucció de projectes d'obres en els plecs de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d'edificació i infraestructures, i ha desenvolupat un qüestionari propi per fer-ne el seguiment.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (2020), aplicable a projectes d’espai públic i edificis municipals, manté l'aplicació del Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de les obres (2009), de la Instrucció de la fusta, de criteris generals d’autosuficiència ambiental i energètica en totes les contractacions.

La versió revisada de la Instrucció incorpora nous desenvolupaments i exigències ambientals més estrictes, com són la obligatorietat de complir requeriments i protocols interns relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, els edificis ciclables o la naturalització del verd.

 

Com a elements nous s’han definit criteris per la consideració del cicle de vida d’infraestructures així com el càlcul del cost total de propietat per projectes d’edificació.

També s’incorporen criteris per fer front a l’emergència climàtica, tant en l’espai públic com en l’edificació. En cas de projectes d’espai públic es promou la creació d’espais d’ombra, espais verds de refugi climàtic, la selecció de paviments amb un alt índex de reflectància o la reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics.

Els requeriments respecte a la preservació de la qualitat de les aigües i l’autosuficiència hídrica s’han actualitzat segons els nous requeriments dels plans directors de sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius i la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, segons la nova guia elaborada recentment.

En cas de projectes d’edificació les mesures per fer front a l’emergència climàtica inclouen mesures passives per millorar el confort tèrmic, murs verd i autoproducció d’energia, o la gestió d’aigua de pluja en origen, entre d’altres.

Un altre element nou és l’obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb el Protocol de l’Institut del Paisatge Urbà, així com el compliment dels requisits establerts per obtenir el distintiu Edifici Amic de la Bici”.

Amb la voluntat d’augmentar el nivell d’excel·lència ambiental, tots els projectes d’obres amb un PEM d’obra superior a 2.000.000 € i totes les actuacions singulars s’han de valorar segons la Guia de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. La incorporació d’altres estàndards d’excel·lència ambiental s’amplia també a projectes d’espai públic (LEED Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...).

La Llei de Residus catalana (Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol) estableix un percentatge mínim del 5% en pes d’ús d’àrids reciclats sobre el total d’àrids previstos en els projectes d’obres i l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener regula la utilització d’aquests àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. Per tant, la Instrucció tècnica queda superada per la normativa superior, més exigent. Es pot consultar més informació sobre el seu compliment a la Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció (ITeC).

Indicadors de seguiment

Les obres realitzades per BIMSA representen una part considerable del conjunt d’obres municipals. Durant l’any 2021 BIMSA ha aprovat 121 projectes d’obres, dels quals 90 són d’espai públic i infraestructures i 31 d’edificació.

El 62% dels plecs dels projectes de BIMSA d’espai públic i infraestructures, així com el 76% dels projectes d’edificació incorporen més del 60% dels criteris ambientals establerts en la instrucció.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Presentacions sessió informativa 2021

Plecs de contractació referents

Contracte d'obra civil de millora per actuacions de mobilitat a Barcelona (2021): PCAP i PPT

Plec de prescripcions tècniques de BIMSA per a la redacció de projectes d'edificació i d'infraestructures (2021)

Contracte mixt de serveis i obres de conservació, manteniment i reparació dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (2018): PCAP i PPT

 

Bones pràctiques

 • El nou edifici de l'Institut Municipal d’Urbanisme, més sostenible, eficient i col·laboratiu
 • Un IMU més sostenible, eficient i col·laboratiu
  Play icon
  Un IMU més sostenible, eficient i col·laboratiu
 • Incorporació de criteris ambientals en el disseny i gestió del poliesportiu del Camp del Ferro (Districte de Sant Andreu)
 • Incorporació de criteris ambientals al Poliesportiu del Camp del Ferro
  Play icon
  Incorporació de criteris ambientals al Poliesportiu del Camp del Ferro
 • Eficiència energètica i qualitat ambiental en el disseny i construcció d'equipaments municipals - Districte de Sant Andeu i BIMSA (2017)
 • Eficiència energètica i qualitat ambiental en equipaments
  Play icon
  Eficiència energètica i qualitat ambiental en equipaments
 • Aplicació de mesures d'eficiència energètica en la xarxa de biblioteques municipals - Consorci de Biblioteques (2017)
 • Eficiència energètica en biblioteques municipals
  Play icon
  Eficiència energètica en biblioteques municipals

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible