Vehicles1

Vehicles

S'han d'adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics, híbrids o de combustibles alternatius menys contaminants.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals del transport generat pels serveis municipals ja que disposa de més d'un miler de vehicles de diferents tipologies, tant de les flotes pròpies com de les diverses contractes que donen servei al municipi. La transformació de la flota municipal de vehicles cap a models més sostenibles persegueix el doble objectiu de reduir les emissions de la ciutat (atmosfèriques i sonores) i d'impulsar les noves tecnologies més netes disponibles. És el cas de la Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona que, en el marc del seu Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna 2013-2022, està renovant la flota d'escúters tèrmics de la Guardia Urbana per vehicles elèctrics que ofereixen les mateixes prestacions.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2018) estableix un rang de prioritats en la motorització dels vehicles a adquirir: vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids no endollables i de gas amb distintiu Eco i altres tèrmics de gas i de gasolina amb distintiu C. Altres aspectes de sostenibilitat establerts són la limitació de la potència màxima d'acord amb les necessitats per tal d'evitar sobredimensionar el parc de vehicles i reduir els costos, menors consums i emissions dels vehicles, pneumàtics eficients en estalvi de combustible i que en la formació dels conductors de vehicles s'inclogui la realització de cursos de conducció eficient. La instrucció aplica tant als contractes de compra, lísing o rènting de vehicles com als serveis amb ús de vehicles.

Indicador de seguiment

Vehicles incorporats

L’Ajuntament de Barcelona ha incorporat un total de 262 vehicles durant l’any 2020 - 161 d’aquests són considerats vehicles lleugers (motocicletes, ciclomotors, turismes, quadricicles, furgons, furgonetes i camionetes) - sigui a través de noves adquisicions a la flota pròpia o a través de contractes de serveis amb ús de vehicles. El 43% del total de vehicles incorporats són vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids o de gas), el 65% si considerem només vehicles lleugers,sense tenir en compte els camions i altres vehicles especials. Així mateix, un 52% dels vehicles de nova incorporació disposen del Distintiu Zero o Eco, el 63% si considerem només vehicles lleugers.

Qualitat ambiental de la flota

Aquest progrés en la substitució de vehicles es reflecteix en una millora ambiental de la flota 2020: el 59% de la flota lleugera (motocicletes, ciclomotors, turismes, quadricicles, furgons, furgonetes i camionetes) de l’Ajuntament de Barcelona són vehicles de baixes emissions (el 55%amb Distintiu Zero o Eco). Si es considera el conjunt de vehicles, amb camions i altres vehicles especials, el resultat és del 55% (el 39% amb Distintiu Zero o Eco).

L'evolució de la qualitat ambiental de la flota mostra una millora constant: el nombre de vehicles lleugers de baixes emissions ha passat del 25% en 2016 al 59% en 2020.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Informe de vehicles

 

Bones pràctiques

 • Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP
  Play icon
  Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP
 • Electrificació de la flota de vehicles de Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA)
 • Electrificació de la flota de vehicles de BCASA
  Play icon
  Electrificació de la flota de vehicles de BCASA

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible