Neteja1

Serveis de neteja i recollida de residus d'edificis

Els productes de neteja han de tenir una càrrega contaminant baixa i es prescriu la retirada selectiva ha de ser un element intrínsec del servei de retirada de residus.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l'activitat als edificis municipals. El plec de contractació de neteja i recollida de residus de les dependències municipals inclou, ja des de l'any 2002, aspectes com la reducció de la càrrega contaminant dels productes de neteja i higiene i la recollida selectiva com una tasca més del servei.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'oficines (2015) detalla criteris obligatoris com l'adquisició de paper higiènic i eixugamans 100% reciclat o l'ajust dels horaris de realització de tasques per millorar l'eficiència energètica i l'aprofitament de la llum natural. També promou bones pràctiques ambientals en l'execució del servei, com la dosificació i l'ús responsable de productes, i requereix la inclusió d'aspectes ambientals associats al servei, com el consum responsable d'aigua, en els plans de formació del personal de l'empresa adjudicatària.

La instrucció s’aplica a tots els contractes de neteja i retirada de residus d’edificis administratius o assimilables i a altres serveis que incorporin tasques de neteja o retirada de residus. El principal repte envers la gestió d'aquesta tipologia de serveis és assolir el compliment dels criteris ambientals establerts en els plecs de contractació per part de les empreses adjudicatàries.

Indicadors de seguiment

Durant el 2021 la neteja i recollida de residus dels 427 centres municipals (574.809 m2) adscrits al contracte de la Gerència de Recursos compleix amb els criteris ambientals establerts a la instrucció tècnica corresponent.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Serveis de neteja i recollida selectiva de residus de les oficines de BCASA (2022): PCAP i PPT

Serveis de neteja i recollida selectiva a les instal·lacions de l'Institut Municipal d'Informàtica (2021): PCAP i PPT

Serveis de neteja ordinària d'equipaments adscrits a l'Institut de Cultura de Barcelona (2020): PCAP i PPT

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de neteja i recollida selectiva de residus dels edificis i locals municipals (2019): PCAP i PPT

Contracte de servei de recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible