Gestió d'equipaments

Incorporació de criteris ambientals en la gestió i funcionament ordinari en tot el centre i les activitats que s'hi desenvolupen

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de la realització de les funcions dels serveis municipals.

En els equipaments municipals de gestió directa els responsables del centre han d'aplicar un conjunt d'instruccions tècniques. En molts casos hi ha una gestió externa.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la gestió d'equipaments de titularitat municipal (2021) concreta per als contractes que tenen per objecte la gestió d'equipaments de titularitat municipal tot el seguit d'aspectes ambientals que es troben recollits en normes diferents, agrupant-los en un únic document.

La instrucció dona un tractament específic als equipaments d'educació ambiental i d'impuls a la cultura de la sostenibilitat, en tant que aquests han de ser un referent en l'aplicació de criteris ambientals en tots i cadascun dels aspectes de gestió i funcionament ordinari i no ordinari.

La instrucció reconeix també l'existència d'equipaments ambientalment singulars com aquells que, tenint una missió no directament relacionada amb la cultura de la sostenibilitat, integren en el disseny del propi edifici aquesta missió. La seva gestió ha de ser igualment exemplar i garantir l'excel·lència ambiental.

INDICADOR DE SEGUIMENT

Durant el 2021 es va començar a aplicar la nova instrucció de gestió d’equipaments, iniciant així la incorporació sistematitzada dels requisits ambientals aplicables a equipaments recollits en la resta d’instruccions.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Gestió, dinamització i coordinació de l'espai familiar El Petit Drac del districte de Sarrià - Sant Gervasi (2022): PCAP i PPT

Servei d’informació, programació i realització de les activitats i serveis i el treball en xarxa de l’equipament d’educació ambiental i per a la sostenibilitat del Centre de la Platja (2021): PPT i PCAP

Gestió i explotació del Centre Cívic Can Deu (2021): PPT i PCAP

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible