Electricitat1

Electricitat

L'energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb garantia d'origen

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats del subministrament d'electricitat dels serveis i edificis municipals impulsant un nou model energètic més sostenible, que no depengui del consum de combustibles d'origen fòssil, altament contaminants.

El 2016 la Gerència de Recursos va negociar amb l'empresa homologada de l'Acord Marc per al subministrament d'electricitat a les seves dependències i instal·lacions, que el subministrament passés a ser del 15% al 100% d'electricitat verda a partir de la prórroga del contracte. La confirmació d'aquesta exigència va permetre introduir millores ambientals en la mateixa licitació que van suposar una reducció del 100% de les emissions de CO2.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat (2015) especifica l'obligatorietat que el 100% de l'energia elèctrica subministrada a l'Ajuntament de Barcelona sigui electricitat verda, és a dir, generada a partir de fonts d'energia renovable o de cogeneració d'alta eficiència amb garantia d'origen.

Inclou també criteris relatius a la utilització del contracte com a instrument de suport a l’estalvi energètic a través de l’ajust de la potència i la correcció de l’energia reactiva. Addicionalment, l'òrgan de contractació podrà valorar que l'empresa compensi les emissions de CO2 corresponents al subministrament elèctric sense garantia d'origen. 

La instrucció s’aplica al subministrament d’electricitat verda, als contractes de serveis, a les concessions d’explotació de serveis o instal·lacions, cessions d’ús o contractes de gestió d’equipaments, així com en els contractes de serveis energètics.

Des de l'any 2018 el subministrament elèctric es du a terme a través d'un encàrrec de gestió a l'operador metropolità Barcelona Energia, mitjançant el qual es garanteix que el 100% de l'electricitat contractada a l'Ajuntament de Barcelona sigui d'electricitat verda amb garantia d'origen d'energia (GdO) renovable.

Indicador de seguiment

Des de l'any 2015 en els contractes gestionats per la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona és 100% electricitat renovable amb garantia d'origen.

Això, l'any 2021 va suposar un estalvi de 13.251 tones de CO2eq.

El consum d'energia elèctrica durant el 2021 ha augmentat, tant respecte el 2020 com respecte al 2019 (any previ a la pandèmia).

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Encàrrec de gestió a TERSA pel subministrament elèctric (2023)

Servei de suport en la gestió de l'Oficina de Troballes (2021): PCAP

Subministrament d'energia elèctria i gas natural Mercabarna (2019): PCAP i PPT

Bones pràctiques

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible