Paper1

Paper

És obligatòria l'adquisició i demanda de paper 100% reciclat.

La introducció de criteris sostenibilitat en la compra i el consum de paper va ser una de les primeres actuacions d'ambientalització interna que es van portar a terme a l'Ajuntament de Barcelona i, actualment, cal continuar treballant per minimitzar els impactes ambientals derivats de la producció del paper que consumeix per fer les funcions dels serveis municipals.

Per tal d'assolir un 100% de consum de paper reciclat a tots els serveis, la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper (2015) manté l'obligatorietat d'adquirir i demanar paper 100% reciclat, i determina els criteris de garantia tècnica (durabilitat i idoneïtat tècnica per a impressió i fotocòpia) que aquest ha de complir. Com a criteri valorable estableix l'exclusió o limitació d'ús de substàncies químiques en la producció del paper.

Indicador de seguiment

El 92,1% del paper DIN-A4 consumit durant l'any 2021 és paper reciclat.

De les 17 àrees i districtes de les quals s’han obtingut dades, 9 fan un ús exclusiu de paper reciclat i 3 més assoleixen percentatges superiors al 90%.

Pel que fa al consum total de paper, aquest augmenta respecte l’any anterior (any que podem considerar anòmal degut a les aturades i confinaments derivats de la pandèmia), encara que es manté bona part de la reducció del consum respecte l’any 2019.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

Plecs de contractació referents

Acompanyament participatiu i pedagògic de les escoles refugi canvi climàtic (2020): PCAP i PPT

Serveis d'impressió i encaix de les paperetes de votació per les eleccions locals a l'Ajuntament de Barcelona (2019): PCAP i PPT

Acord Marc per al subministrament de paper per a impressió i escritura (2017)

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible