Notícies

Solucions més sostenibles al mateix o millor preu

24/02/2021

La pràctica en les licitacions mostra de forma reiterativa que la millora ambiental no necessàriament comporta un increment del cost econòmic.

Quan es planteja la discussió sobre els aspectes econòmics i ambientals tradicionalment l'argument que s'esgrimeix per alinear una opció ambientalment millor amb l'ús eficient dels recursos econòmics és la idea del cicle de vida: encara que el preu de les solucions més ecològiques sigui d'entrada superior, el cost resultaria avantatjós si es tinguessin en compte tots els costos associats, és a dir quan es comptabilitzen els costos de tot el cicle de vida. D'això s'han recopilat molts exemples, i al web del Programa Ajuntament + Sostenible es poden trobar diverses publicacions amb aquest enfocament i exemples de casos concrets(1; 2; 3).

El retorn econòmic de les ofertes ambientalment millors també pot ser immediat, i en molts casos és així: Els informes d'adjudicació conclouen quina oferta, considerant tots i cadascun dels aspectes valorables, resulta més avantatjosa. Però també contenen informació que permet observar la relació/correlació entre la qualitat ambiental i el preu de les ofertes de les empreses.

I quan es fa aquest exercici, el resultat és sorprenent: la màxima que les ofertes ambientalment millors seran més cares no es compleix. Sovint s'observa com vàries empreses licitadores ofereixen la mateixa qualitat ambiental a preus significativament diferents, cosa que ja ens indica que els aspectes ambientals no són definitius pel que fa a la determinació del preu de l'oferta.

El més significatiu, però, és que no en pocs casos observem la relació inversa: les ofertes que obtenen la millor valoració ambiental són també les que resulten millor en termes de preu. A continuació en citarem alguns casos significatius:

1- La compra de paper: en el subministrament de l'Ajuntament que es fa via contractes derivats de l'Acord Marc de la Generalitat de Catalunya, ja els mateixos plecs de la licitació estableixen un preu màxim pel paper reciclat (lot 1) inferior al del paper no reciclat (lot 2), alhora que per a tots dos lots estableix els mateixos requeriments en termes de qualitat tècnica: l'estalvi econòmic és d'un més que significatiu 19%.

2- Serveis de missatgeria de l'Ajuntament de Barcelona (dels quals en el seu moment ja vam informar aquí): l'oferta de l'empresa adjudicatària obté la millor valoració ambiental – el doble de punts que la 2a oferta - i és encara un 11% més econòmica (més informació aquí)

3- Contracte de producció gràfica, adjudicat el passat any per la Gerència de Recursos: de les 12 empreses licitadores, 4 van aconseguir la màxima puntuació ambiental, 2 d'elles són també les que presenten l'oferta més econòmica (més informació aquí)

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible