Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna - Gerència d'Ecologia Urbana

El Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència d'Ecologia Urbana 2015-2022 (PESI GEU) és l'instrument estratègic que tradueix els grans objectius del Govern, del Compromís Ciutadà 2012-2022 i dels Plans sectorials en actuacions concretes que visualitzin i exemplifiquin els valors de l'organització com a impulsora de la transició envers una ciutat sostenible i una economia respectuosa amb el medi ambient i amb els drets socials. El PESI GEU defineix les actuacions internes que ha d'impulsar la Gerència d'Ecologia Urbana per tal d'incorporar la sostenibilitat ambiental i social en el funcionament de les diferents àrees de la seva activitat de forma gradual, transversal i participativa.

Els seus objectius són:

  • Recollir bones pràctiques existents, consolidar processos de millora contínua i generar un marc adequat per la millora del medi ambient i benestar del personal.
  • Dur a terme actuacions en l’àmbit intern per assolir els objectius estratègics de ciutat i afavorir una economia basada en la innovació, en energies netes i en l’ús eficient dels recursos naturals.
  • Ser un bon model en la gestió de l'organització interna, establir processos exemplars i aconseguir que la qualitat ambiental sigui un element de gestió del canvi.
  • Sistematitzar i consolidar estàndards d'excel·lència a través de la transversalitat i d’un procés d'aprenentatge mutu dins de l'organització.

Partint de les entrevistes realitzades al personal responsable de les diferents àrees i gerències adjuntes, que van permetre identificar les bones pràctiques existents i els principals reptes de futur, s'han definit 50 actuacions estratègiques per a la consecució dels objectius del Pla, relacionades amb la contractació, la formació, el treball en xarxa, els procediments i processos interns, els projectes i els aspectes estratègics transversals. 

Les actuacions s'ordenen seguint l'esquema de funcionament de la Gerència: Entorn/Medi Ambient, Infraestructures, Espai Construït, Espai Públic, Projectes Urbans, Mobilitat, Ciutadania i Ajuntament. I inclouen àmbits com la integració del vehicle elèctric a la nova contracta de recollida de residus i neteja,  la implementació del Decret de contractació pública responsable, la formació sobre el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018, la incorporació de materials i elements innovadors en l'edificació, la consolidació d'un procediment de col·laboració permanent intern en els projectes estratègics clau, el foment dels sistemes de comunicació TIC per reduir desplaçaments o la incorporació de la sostenibilitat i la resiliència en els instruments de planificació urbana.

Pla i informes de Seguiment

NOTÍCIES RELACIONADES

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible