Vehicles1

Vehicles

S'han d'adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics, híbrids o de combustibles alternatius menys contaminants.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals del transport generat pels serveis municipals ja que disposa de més d'un miler de vehicles de diferents tipologies, tant de les flotes pròpies com de les diverses contractes que donen servei al municipi. La transformació de la flota municipal de vehicles cap a models més sostenibles persegueix el doble objectiu de reduir les emissions de la ciutat (atmosfèriques i sonores) i d'impulsar les noves tecnologies més netes disponibles. És el cas de la Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona que, en el marc del seu Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna 2013-2022, està renovant la flota d'escúters tèrmics de la Guardia Urbana per vehicles elèctrics que ofereixen les mateixes prestacions.

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2018) estableix un rang de prioritats en la motorització dels vehicles a adquirir: vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids no endollables i de gas amb distintiu Eco i altres tèrmics de gas i de gasolina amb distintiu C. Altres aspectes de sostenibilitat establerts són la limitació de la potència màxima d'acord amb les necessitats per tal d'evitar sobredimensionar el parc de vehicles i reduir els costos, menors consums i emissions dels vehicles, pneumàtics eficients en estalvi de combustible i que en la formació dels conductors de vehicles s'inclogui la realització de cursos de conducció eficient. La instrucció aplica tant als contractes de compra, lísing o rènting de vehicles com als serveis amb ús de vehicles.

Indicador de seguiment

Aquest progrés en la incorporació de vehicles es reflecteix en una millora ambiental de la flota: incloent biocombustibles, el 25% de la flota l'any 2016 es propulsava amb tecnologies de baix impacte ambiental, mentre que l'any 2017 aquest percentatge augmenta fins al 33%. Si s'exclouen els biocombustibles aquests percentatges es situen en el 20 i 31%, respectivament.

Bones pràctiques

  • Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP
    Play icon
    Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna GSP

Subscriu-te al bulletí!