Notícies

Mesures de contractació pública en la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular

13/06/2022

Transposició de la Directiva 2018/851 del 30 de maig sobre els residus

Llei Residus

El 9 d’abril de 2022 es va publicar al BOE la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per la qual es transposa la Directiva 2018/851, del 30 de maig, que modifica la Directiva 2008/98 de residus derivada del Pla d’acció d’economia circular de la Comissió Europea i la Directiva 2019/904 relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient.

Aquesta Llei va entrar en vigor el 10 d’abril, excepte els articles del títol VII sobre mesures fiscals per incentivar l’economia circular, els quals entraran en vigor l’1 de gener del 2023.

La Llei fa referència a la contractació pública sostenible com un instrument econòmic necessari per incentivar una millor gestió dels residus i l’ús de productes i materials reutilitzats, preparats per a la reutilització i reciclatge, així com la reparació dels productes (punt 7, annex V). També estableix que les administracions públiques inclouran en el marc de contractació de les compres públiques, l’ús de productes d’alta durabilitat, reutilitzables, reparables o de materials fàcilment reciclables, així com de productes fabricats amb materials procedents de residus o subproductes, la qualitat dels quals compleixi amb les especificacions tècniques requerides. En aquest sentit es fomentarà la compra de productes amb l’etiqueta ecològica de la Unió Europea (article 16.2).

Quant a la prevenció de residus, una de les mesures proposades és la incorporació de criteris ambientals i de prevenció de la generació de residus en les compres del sector públic i de les empreses. En relació a les compres del sector públic, els criteris esmentats es podran integrar als plecs [..] com a criteris de selecció o [..] d’adjudicació (punt 15, annex VI).

Pel que fa a la promoció d’activitats de preparació per a la reutilització, les reserves de contractes permeten que centres especials de treball o empreses d’inserció especialitzades en aquest sector puguin contribuir a la reutilització i reparació de materials que actualment s’estan tractant com a residus domèstics o municipals.

Finalment, amb l’objectiu de reduir el consum d’envasos d’un sol ús, la Llei preveu que les administracions públiques fomentaran el consum d’aigua potable a les seves dependències i altres espais públics, mitjançant l’ús de fonts [..] o l’ús d’envasos reutilitzables (article 18.3). D’altra banda, també preveu que adoptaran les mesures necessàries per promoure els sistemes més sostenible de prevenció, reducció i gestió dels residus de bosses de plàstic i les seves alternatives [..] a través de les compres públiques (disposició addicional segona).

Podeu consultar la llei en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible