Notícies

La qualitat ambiental de la flota municipal segueix millorant

06/07/2021

Publicat l’Inventari de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona 2020.

info vehicles

Dels vehicles incorporats a l'inventari el 2020 un 31% són vehicles elèctrics, i fins a un 43% són vehicles de baixes emissions (elèctrics, hídrids o de gas). Pels vehicles lleugers (motocicletes, ciclomotors, turismes, quadricicles, furgons, furgonetes i camionetes) aquests percentatges són superiors: el 49% dels vehicles incorporats són elèctrics, fins a un 65% de baixes emissions.

En total, a l'inventari s'ha recopilat dades de 2.944 vehicles, dels quals un 90% incorporen la imatge corporativa municipal.

Aquest progrés en la substitució de vehicles es reflecteix novament en una millora ambiental de la flota. A 2020 el 59% de la flota lleugera de l’Ajuntament de Barcelona són vehicles de baixes emissions; el 55% de la flota lleugera disposa de Distintiu Zero o Eco. Per al conjunt de vehicles - amb camions i altres vehicles especials - el resultat és del 55% de vehicles de baixes emissions; el 39% amb Distintiu Zero o Eco.

Destacar d'aquest 2020 les millores en la renovació de la flota de Parcs i Jardins: la baixa de 24 vehicles sense distintiu de la flota pròpia de Parcs i Jardins, alhora que 17 dels 23 vehicles incorporats en contractes de serveis són elèctrics.

Ressaltar en general els casos de flotes de vehicles 100% elèctriques i amb Distintiu Zero: les flotes pròpies de BSM, així com les flotes d'Aparcaments municipals i d'Agents cívics (BSM), de manteniment del clavegueram (BCASA), la flota del Bicing i la del nou contracte de Control de Qualitat del servei de Neteja i Gestió de Residus.

Altres a assenyalar: la flota de manteniment de fonts (BCASA) amb un 84% de vehicles elèctrics i les flotes de manteniment de l'enllumenat amb un 100% de vehicles amb Distintiu Eco, bàsicament vehicles de gas.

Cal tenir en compte que algunes de les flotes - per exemple de SPEIS, Parcs i Jardins, Cementiris, o Grua Municipal - requereixen vehicles especials - com vehicles bolquet, grua o similars- que no són tan fàcilment ambientalitzables com les flotes de vehicles lleugers, per les limitacions d'oferta de vehicles nets.

D'altra banda, fer notar que l'adjudicació aquest 2020 de la contracta de neteja i gestió de residus suposarà una profunda renovació de vehicles (un 44% de la flota inventariada) que entren en servei el 2021.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible