Notícies

Innovacions sostenibles en el manteniment dels paviments

28/02/2024

Les mesures adoptades, des de l’ús de vehicles elèctrics a nous paviments fets amb materials no reutilitzables, contribueixen a la descarbonització municipal

Paviments

En línia amb el Programa per un Ajuntament Neutre en Carboni, l’actual contracte del servei de manteniment de paviments de les calçades i voreres de la ciutat de Barcelona incorpora diverses mesures que contribueixen a la descarbonització municipal:

En primer lloc, pel que fa als materials utilitzats en l’execució del contracte, aquests provenen d’una planta asfàltica que utilitza el gas com a font d’energia en lloc del tradicional fueloil. D’altra banda, l’aplec dels àrids es realitza en un entorn cobert, evitant així un augment de la humitat i reduint el consum energètic associat al procés d’assecat.

Com a part dels requisits tècnics, es promou l’ús d’àrids reciclats en els aglomerats, en un rang que va del 2% al 10% depenent del tipus de mescla. Pel proper contracte s’està considerant un augment significatiu d’aquests percentatges. 

A més cal destacar la disminució de la temperatura de fabricació i aplicació de les mescles asfàltiques respecte la temperatura convencional, generant així un estalvi significatiu en la despesa energètica. 

Finalment, la flota de turismes i furgonetes associada al servei és elèctrica, i en la propera licitació, es pretén ampliar aquest requisit a la maquinària d’obra sempre que sigui viable. 

Un cas concret d’aquestes mesures és la pavimentació del carrer Aragó, entre l'Avinguda Roma i el carrer Tarragona, la qual s’ha realitzat a baixa temperatura i on el gruix de la capa s’ha reduït a 2 cm en lloc dels 3 cm habituals. Aquesta iniciativa ha suposat un estalvi de 294,3 tones de residus (degut al menor gruix de la capa renovada) i de 11,8 tones de CO2eq, representant una reducció del 25,7%. A més, s'han consumit aproximadament 300 tones menys de recursos naturals en el procés.

Nou paviment fet amb residus de plàstics no reutilitzables i restes de tòner

Una altra actuació destacable és la pavimentació del carrer Josep Soldevila, al barri de Sant Andreu. Es tracta d’una prova pilot pel que fa a l’ús de residus provinents de la tinta de tòner de les impressores i plàstics no reutilitzables com a components del paviment asfàltic. En la fabricació d’aquest nou material s’han reduït les emissions de COemeses en 14 tones i s’han utilitzat 3,7 tones de plàstics no reciclables, l’equivalent a 2.478 bosses d’escombraries plenes de plàstics. 

A més, aquest material presenta un augment de la vida útil gràcies a una major resistència al trànsit dels autobusos, retardant l’aparició de roderes, i a les propietats anticarburants dels residus de tinta de tòners que contribueixen a prevenir la contaminació i els danys que generen els vessaments de carburant. 

L'ús de residus de plàstic que no es poden reciclar s’ha utilitzat altres vegades, com al passeig de la Verneda i al carrer Aragó. Aquesta però, és el primer cop que s’inclou el residu procedent dels tòners. 

Els resultats d’aquesta prova pilot es tindran en compte per determinar la viabilitat d’incorporar l’ús d’aquest material en el proper contracte.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible