Notícies

Entra en vigor l'ordre ACC/9/2023 que regula l'ús d'àrids reciclats en projectes de construcció

06/03/2023

La Llei de Residus catalana (Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol ) estableix un percentatge mínim del 5% en pes d'ús d'àrids reciclats sobre el total d'àrids previstos en el projecte d’obres i la nova ordre estableix les característiques dels diferents àrids reciclats, els seus usos possibles i com s’ha de justificar documentalment la seva incorporació en els projectes.

L'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició regula com s’han d’utilitzar els àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la demolició de l'obra pública i privada executada a Catalunya i fixa els usos admesos i els requisits per utilitzar aquests àrids reciclats.

L'ordre desenvolupa l'article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que va introduir la disposició addicional quarta en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus per fomentar la utilització dels àrids reciclats, que estableix l'obligació general de determinar en els projectes de construcció d'obra pública i privada l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos.

L'ordre defineix la composició dels àrids, les categories i la granulometria, i estableix una recomanació d’usos possibles en funció del percentatge en pes dels seus components. Així mateix, també estableix la possibilitat de la seva utilització si altra normativa ho permet.

Amb el requeriment del percentatge mínim del 5% d'ús d'àrids reciclats la llei és més exigent que les prescripcions de la Instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d'obres (revisada 2020) de l'Ajuntament de Barcelona, que incorpora l'ús d'àrids reciclats com a criteri voluntari. En aquest aspecte, la Instrucció Tècnica queda superada, i cal aplicar la normativa superior.

L'ordre és d'aplicació des del 16 de febrer del 2023.

Més informació: Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció (ITEC)

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible