Notícies

Aprovació del Pla de Contractació Pública Sostenible 2018

23/04/2018

Directrius generals a complir, programa de formació i programa informàtic de seguiment

Pla Contractació Pública sostenible 18

El passat mes d'abril es va aprovar el primer Pla anual de Contractació Pública Sostenible 2018 que expressa els objectius que el conjunt de l’organització municipal haurà d’assolir en aquest àmbit. Correspon a la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable proposar en el primer trimestre de cada any l’esmentat Pla.

Aquest primer Pla conté unes directrius de caire general i proposa criteris d’actuació que cada unitat promotora aplicarà d’acord amb les condicions i característiques de cada expedient de contractació. Cada mesura social, ambiental o d’innovació requerirà una motivació específica en l’expedient. La implementació concreta de cada mesura es complementarà amb les indicacions de les Guies de contractació pública social, ambiental i d’innovació aprovades pel Decret S1/D/2017-1271, de 24 d’abril de Contractació Pública Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.

Les mesures ambientals del Pla són l’aplicació els criteris definits en les instruccions d’ambientalització recollides a la Guia de Contractació Pública Ambiental. A cada instrucció es defineix l’abast (productes i serveis als quals s’han d’aplicar), les prioritats ambientals generals que cal incloure en la contractació i els criteris i aspectes ambientals (alguns obligatoris i altres a considerar pel responsable del contracte). A tall d'exemple, alguns dels objectius prioritaris per al 2018 són: assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament; assolir un nivell de compra de fusta amb garanties de procedència d’explotacions sostenibles del 90% del total, i del 100% en cas de la fusta tropical; o doblar el percentatge de vehicles de baixes emissions adquirits per a la flota municipal.

El Pla preveu continuar amb el Pla de formació sobre contractació pública sostenible gràcies al qual s'han pogut difondre els continguts del Decret i les Guies de contractació pública gairebé a la totalitat de l'organització. També s'està posant en funcionament un programa informàtic per al seguiment de les dades que se’n derivin, l'aplicatiu SAI (seguiment d'indicadors de les mesures socials, ambientals i d'innovació). Totes les unitats de contractació de l’Ajuntament i els seus ens dependents hauran de complementar la informació que l’aplicatiu SAI requerirà sobre cada contracte que inclogui mesures socials, ambientals i d’innovació. Així mateix, s'està treballant en un projecte de creació d’una comunitat virtual en el camp de la contractació pública sostenible on es pugui produir un intercanvi obert d’idees, propostes i bones pràctiques.

Font i més informació al web Contractació Pública Municipal.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible