Textils1

Productes tèxtils

Les empreses proveïdores han de presentar un certificat de compromís ètic i el vestuari adquirit ha de tenir limitada la presència de substàncies químiques.

L'Ajuntament de Barcelona treballa per millorar la informació sobre els aspectes ètics i les característiques ambientals dels productes i productors, i per generar demanda de productes i serveis més ecològics. Parcs i Jardins va ser la primera empresa pública espanyola que, l'any 2006, va introduir clàusules de responsabilitat social corporativa i criteris ètics en els concursos que convoca anualment per al subministrament de roba de treball.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils (2015) obliga a adquirir tèxtils procedents d’un procés de producció que respecti les convencions bàsiques de l’Organització Internacional del Treball (OIT), a complir amb els requisits de limitació de presència de substàncies químiques, promou les fibres reciclades, d'agricultura ecològica i del comerç just i garanteix una bona gestió ambiental de les peces de roba en desús i la reducció d'embalatges en la cadena de distribució.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

ENLLAÇOS

Subscriu-te al bulletí!