Electricitat1

Electricitat

L'energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb garantia d'origen

L'Ajuntament de Barcelona treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats del subministrament d'electricitat dels serveis i edificis municipals impulsant un nou model energètic més sostenible, que no depengui del consum de combustibles d'origen fòssil, altament contaminants.

El 2016 la Gerència de Recursos va negociar amb l'empresa homologada de l'Acord Marc per al subministrament d'electricitat a les seves dependències i instal·lacions, que el subministrament passés a ser del 15% al 100% d'electricitat verda a partir de la prórroga del contracte. La confirmació d'aquesta exigència va permetre introduir millores ambientals en la mateixa licitació que van suposar una reducció del 100% de les emissions de CO2.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat (2015) especifica l'obligatorietat que el 100% de l'energia elèctrica subministrada a l'Ajuntament de Barcelona sigui electricitat verda, és a dir, generada a partir de fonts d'energia renovable o de cogeneració d'alta eficiència amb garantia d'origen.

Inclou també criteris relatius a la utilització del contracte com a instrument de suport a l’estalvi energètic a través de l’ajust de la potència i la correcció de l’energia reactiva. Addicionalment, l'òrgan de contractació podrà valorar que l'empresa compensi les emissions de CO2 corresponents al subministrament elèctric sense garantia d'origen. 

La instrucció s’aplica al subministrament d’electricitat verda, als contractes de serveis, a les concessions d’explotació de serveis o instal·lacions, cessions d’ús o contractes de gestió d’equipaments, així com en els contractes de serveis energètics.

Des de l'any 2018 el subministrament elèctric es du a terme a través d'un encàrrec de gestió a l'operador metropolità Barcelona Energia, mitjançant el qual es garanteix que el 100% de l'electricitat contractada a l'Ajuntament de Barcelona sigui d'electricitat verda amb garantia d'origen d'energia (GdO) renovable.

Indicador de seguiment

Des de l'any 2015 el 100% de l'electricitat contractada a l'Ajuntament de Barcelona és electricitat verda amb garantia d'origen.

Això, l'any 2020 va suposar un estalvi de 18.417 tones de CO2eq.

INSTRUCCIÓ AL SERVEI

PLECS DE CONTRACTACIÓ REFERENTS

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible