Notícies

Aprovada la nova Instrucció tècnica de criteris ambientals per contractes de gestió d’equipaments.

22/09/2021

Criteris ambientals per millorar la gestió contractada en aspectes de funcionament ordinari.

La nova Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en els contractes que tinguin per objecte la gestió d’equipaments de titularitat municipal concreta i recull en un mateix document aspectes ambientals que ara es troben en normes diferents, i que en alguns casos bé només apliquen en la gestió directa, bé són difícils de traslladar a la gestió contractada.

Amb això des del Programa Ajuntament + Sostenible es vol facilitar la incorporació dels criteris ambientals en la contractació dels serveis de gestió, per tal que la qualitat ambiental de tots els edificis de titularitat municipal sigui més homogènia, independentment de la modalitat de gestió.

A la instrucció s'aborda el ventall més ampli possible d'aspectes ambientals que poden estar relacionats amb els serveis de gestió, encara que alguns d'ells només ho siguin en casos particulars:

 • Informació i atenció pública i tasques administratives generals
 • Programació d'activitats: formatives, lúdiques o de lleure, exposicions
 • Gestió d'espais 

 • Suport a entitats 

 • Disseny i producció de material imprès 

 • Disseny i producció de material digital i de manteniment i dinamització web i xarxes socials. 

 • Neteja i manteniment dels espais 

 • Subcontractació: serveis i obres 

 • Subministraments (electricitat) 

 • Dotació de mitjans propis: equips informàtics, vestuari i mobiliari d’oficina 


També tracta els següents serveis que podem trobar dins d'equipaments o espais de titularitat municipal, tot i que poden ser objecte de contracte diferenciat: 


 • Botiga - Llibreria
 • Servei de bar, restauració i/o vending

El document es va començar a treballar el 2019, amb una presentació a tots aquells tècnics municipals que podien estar implicats directament o indirecta en la gestió d'equipaments (districtes, instituts municipals, gerències, Agència d'Energia de Barcelona, ...) i és el resultat d'un ampli debat i treball de col·laboració per tal de recollir al màxim les seves aportacions.

Podeu descarregar-vos la instrucció publicada a la Gaseta municipal aquí.

 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible