Antecedents

L'any 1995, l'Ajuntament va aprovar l'adhesió a la Carta d'Aalborg, un primer pas cap a la creació de l'Agenda 21 local. Després d'un intens procés participatiu, Barcelona va concretar la seva Agenda 21 en el Compromís ciutadà per la sostenibilitat, un document àmpliament consensuat que definia els objectius i les línies d'acció per al període 2002-2012. El desembre de 2012 les organitzacions van ratificar el seu compromís amb els valors del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

L'aprovació de la Mesura de govern sobre l'ambientalització dels serveis municipals (2001) va donar peu a la creació del Programa de l'oficina verda i a l'edició de la Guia de l'oficina verda.

A partir de l'experiència positiva d'aquest programa, l'any 2006 s'inicià el Programa Ajuntament + Sostenible, amb la voluntat d'ampliar-lo al conjunt de l'acció municipal. Així, el programa passa d'oficina a Ajuntament perquè l'àmbit de treball inclou les oficines, però també la contractació de serveis, subministraments i obres; i de verda a sostenible perquè també es prenen en consideració aspectes de caire més ètic i social, com, per exemple, el comerç just.

Aquest canvi es reforça amb l'aprovació de quatre mesures de govern: la Mesura de govern sobre l'ambientalització dels contractes municipals (2006) per generalitzar la incorporació de criteris ambientals en la contractació (on destaca la modificació dels plecs tipus de contractació el 2006); i les dues Mesures de govern sobre contractació responsable (2008 i 2013) per incloure els aspectes socials i detallar la seva incorporació en la contractació pública.

Dates clau

Vols conèixer les dates clau?

Fill 131Created with Sketch.

1995

Aprovació de l'adhesió a la Carta d'Aalborg.

2001

Aprovació de la Mesura de govern sobre l'ambientalització dels serveis municipals i creació del Programa de l'oficina verda.

2002

Aprovació de l'Agenda 21 de Barcelona, concretada en el Compromís ciutadà per la sostenibilitat.

2006

Aprovació de la Mesura de govern sobre l'ambientalització dels contractes municipals.

 

Modificació dels plecs tipus de contractació.

 

Creació del Programa Ajuntament + Sostenible.

2008

Aprovació de la Mesura de govern per a la contractació responsable.

2009/2010

Realització del procés participatiu Convenció Ajuntament + Sostenible.

2012

Signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

2013

Aprovació de la Mesura de Govern i el Decret d'alcaldia per a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals.

2015

Aprovació de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat

Convenció A+S

Què va ser?

Fill 131Created with Sketch.

Durant els anys 2009 i 2010 es va organitzar un procés participatiu, la Convenció A+S, que va involucrar a més de tres-cents treballadors i treballadores, de tots els nivells laborals i de diferents departaments i organismes autònoms. Es va tractar d'un clar exemple d'apoderament, ja que no va ser un procés merament informatiu, sinó que els participants, acceptant la seva coresponsabilitat, van definir de manera consensuada els objectius futurs del programa per a l'horitzó 2012–2020, que es recullen en el document Programa Ajuntament + Sostenible, compromisos de futur.

Els objectius

Fill 131Created with Sketch.

Els objectius de la Convenció van ser la revisió de les accions realitzades durant els deu anys anteriors, acordar de manera participada quins haurien de ser els objectius i les actuacions futures a dur a terme, promoure la implicació i la complicitat del conjunt de l'organització en el Programa A+S, i donar visibilitat i dotar de centralitat al programa en el marc municipal.

La redefinició dels objectius estratègics del programa va suposar la incorporació de nous aspectes de la sostenibilitat com, per exemple, la millora de la recollida selectiva de residus, l'ambientalització de les obres i la construcció, el compliment dels convenis bàsics de l'Organització Internacional del Treball (OIT) o altres aspectes transversals clau com l'establiment d'una estratègia comunicativa del Programa A+S.

En aquest marc, els objectius específics del Programa A+S que es van definir durant la Convenció van ser:

Objectius estratègics ambientals

 1. Contribuir a la reducció d'emissions de CO2 provinents de les dependències i dels serveis municipals.
 2. Avançar en la prevenció de residus i millorar la recollida selectiva de residus a les dependències municipals.
 3. Millorar l'estalvi d'aigua en les dependències i els serveis municipals.
 4. Ambientalitzar les obres, els edificis i els projectes municipals.

Objectius estratègics socials

 1. Complir els convenis bàsics de l'Organització Internacional del Treball (OIT) en els contractes municipals.
 2. Fomentar l'economia social i sostenible.

Objectius estratègics transversals

 1. Desenvolupar una cultura organitzativa socialment responsable i ambientalment correcta.
 2. Establir una estratègia de comunicació del programa.

La Convenció A+S, com a punt d'inflexió en el marc del treball del programa, va permetre seguir avançant en la millora contínua mitjançant l'establiment de noves accions a curt i mitjà termini (2010-2015). En són alguns exemples:

 • El posicionament del programa al nivell més alt d'organització, l'establiment d'un nou conjunt d'indicadors quantitatius, la incorporació d'informes de seguiment en l'ordre del dia de la Junta Directiva i del Consell Plenari, i la incorporació de criteris ambientals en la formació interna i en els plans per donar la benvinguda al nou personal.
 • L'aplicació dels sistemes de seguiment i d'eficiència energètica i mesures d'estalvi en els edificis municipals (pel que fa a la il·luminació i l'aire condicionat), prevista en el Pla d'estalvi i millora energètica en edificis municipals (2010-2020).
 • L'aplicació del Decret d'Alcaldia per reduir l'impacte ambiental i social de les obres públiques: l'establiment de mecanismes de coordinació i cursos de formació per als proveïdors, un millor control del compliment de les normes legals relacionades amb l'ecoeficiència, i l'ús de pintures i vernissos ecològics en les tasques de manteniment d'edificis.
 • La consecució del 100% de consum de paper reciclat, la reducció del consum de paper, la millora de la recollida de residus i de les especificacions contractuals de neteja, i la reducció del consum d'aigua en els edificis públics.
 • La incorporació de clàusules ètiques (compliment dels convenis fonamentals de l'Organització Internacional del Treball) en els plecs tipus i la creació d'una «oficina virtual» per a l'assistència tècnica en la compra responsable.

Així mateix, es van definir un conjunt d'accions a llarg termini (període 2016-2020) per a la consolidació i l'ampliació del Programa A+S en totes les àrees, districtes, sectors i organitzacions públiques mitjançant la definició d'indicadors en els mapes estratègics del nou model Barcelona 2.0. Pel que fa als objectius ambientals i socials, s'acordà progressar mitjançant la introducció d'objectius i accions addicionals específiques, com ara la creació d'un estàndard d'excel·lència ambiental per a la construcció i la rehabilitació.

Grups de treball

Fill 131Created with Sketch.

Tot això es va portar a terme a través de cinc grups de treball temàtics formats pels treballadors i per les treballadores municipals referents en cada àmbit:

 • Construcció, obres i rehabilitació d'edificis.
 • Estalvi i eficiència dels recursos ambientals en edificis públics.
 • Coordinació del Programa A+S amb altres programes i actuacions municipals.
 • Dimensió social de l'Ajuntament + Sostenible.
 • L'Ajuntament + Sostenible en el dia a dia.

Acte final

Fill 131Created with Sketch.

El 18 de març del 2010 va tenir lloc l'acte final de la Convenció A+S, un esdeveniment institucional, presidit per l'alcalde de Barcelona i la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, en què van participar 271 treballadors municipals, incloent-hi el gerent municipal i els dirigents de diversos sectors i districtes.

Un dels principals resultats del procés participatiu, obert també a tot el personal municipal a través d'una plataforma virtual, va ser la definició consensuada dels objectius estratègics i de les línies d'actuació del Programa A+S.

La Convenció A+S va ser en sí mateixa un exemple d'ambientalització i durant l'acte també es van premiar les iniciatives i les trajectòries internes més destacables en la incorporació de criteris de sostenibilitat.

 • Ambientalització Convenció Ajuntament+Sostenible (Barcelona)
  Play icon
  Ambientalització Convenció Ajuntament+Sostenible (Barcelona)

Documents relacionats

Pubicacions i enllaços relacionats

Signatura Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22
Play icon
Signatura Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22
Convenció Ajuntament+Sostenible. Grups de Treball
Play icon
Convenció Ajuntament+Sostenible. Grups de Treball

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible