Destacat a l'Ajuntament

Pla Contractació Pública sostenible 18Pla Contractació Pública sostenible 18

Aprovació del Pla de Contractació Pública Sostenible 2018

Directrius generals a complir, programa de formació i programa informàtic de seguiment

El passat mes d'abril es va aprovar el primer Pla anual de Contractació Pública Sostenible 2018 que expressa els objectius que el conjunt de l’organització municipal haurà d’assolir en aquest àmbit. Correspon a la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable proposar en el primer trimestre de cada any l’esmentat Pla.

Aquest primer Pla conté unes directrius de caire general i proposa criteris d’actuació que cada unitat promotora aplicarà d’acord amb les condicions i característiques de cada expedient de contractació. Cada mesura social, ambiental o d’innovació requerirà una motivació específica en l’expedient. La implementació concreta de cada mesura es complementarà amb les indicacions de les Guies de contractació pública social, ambiental i d’innovació aprovades pel Decret S1/D/2017-1271, de 24 d’abril de Contractació Pública Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.

Les mesures ambientals del Pla són l’aplicació els criteris definits en les instruccions d’ambientalització recollides a la Guia de Contractació Pública Ambiental. A cada instrucció es defineix l’abast (productes i serveis als quals s’han d’aplicar), les prioritats ambientals generals que cal incloure en la contractació i els criteris i aspectes ambientals (alguns obligatoris i altres a considerar pel responsable del contracte). A tall d'exemple, alguns dels objectius prioritaris per al 2018 són: assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament; assolir un nivell de compra de fusta amb garanties de procedència d’explotacions sostenibles del 90% del total, i del 100% en cas de la fusta tropical; o doblar el percentatge de vehicles de baixes emissions adquirits per a la flota municipal.

El Pla preveu continuar amb el Pla de formació sobre contractació pública sostenible gràcies al qual s'han pogut difondre els continguts del Decret i les Guies de contractació pública gairebé a la totalitat de l'organització. També s'està posant en funcionament un programa informàtic per al seguiment de les dades que se’n derivin, l'aplicatiu SAI (seguiment d'indicadors de les mesures socials, ambientals i d'innovació). Totes les unitats de contractació de l’Ajuntament i els seus ens dependents hauran de complementar la informació que l’aplicatiu SAI requerirà sobre cada contracte que inclogui mesures socials, ambientals i d’innovació. Així mateix, s'està treballant en un projecte de creació d’una comunitat virtual en el camp de la contractació pública sostenible on es pugui produir un intercanvi obert d’idees, propostes i bones pràctiques.

Font i més informació al web Contractació Pública Municipal.

Nova_webNova_web

Nou web de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona

Nou portal sobre compra pública social, ambiental i innovadora

L'Ajuntament de Barcelona estrena un nou web de Contractació Pública que recull tota la informació vinculada a la contractació pública sostenible municipal des de les seves tres vessants: social, ambiental i compra pública innovadora. La creació d'aquesta nova eina respon a la voluntat del govern de crear comunitat entre l'Ajuntament i les empreses i entitats que comparteixen l'objectiu comú de fomentar una contractació pública sostenible, com a eina de transformació socioeconòmica.

De manera senzilla, i adreçada a la ciutadania general però també a les empreses licitadores, el nou web vol explicar què és la contractació pública sostenible i com pot revertir en una millora social, ambiental i econòmica. El web vol ser l'aparador del seguiment i l'avaluació de la contractació pública i vol contribuir a posicionar l'Ajuntament de Barcelona com una administració pionera i referent en l'impuls d'una contractació pública sostenible.

Aquest web és el nou repositori global de la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona i és el lloc on es pot trobar tota la informació jurídica, tècnica, d'actualitat, etc. vinculada a aquest tema. S'hi incorporarà tota la informació del perfil del contractant, on es torba tota la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens depenents.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona traurà a licitació una nova plataforma electrònica per a la contractació municipal que facilitarà reduir la contractació directa, agilitar els tràmits dels procediments amb publicitat, i fer un seguiment rigorós de la contractació i especialment dels objectius marcats en contractació pública sostenible. La contractació realitzada pel Grup Municipal de l’Ajuntament de Barcelona se situa al voltant dels 50.000 contractes anuals, amb un volum econòmic aproximat d’uns 1.100 milions d’euros.

Font i més informació al Web Contractació Pública.

PESI_GEU3PESI_GEU3

Avenç del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència d'Ecologia Urbana

Presentació de l'Informe de resultats 2016-2017 i priorització d'actuacions 2018-2019

El passat 27 d'abril va tenir lloc la presentació del primer Informe de seguiment del Pla Estratègic de Sostenibilitat de la Gerència d'Ecologia Urbana (PESI GEU), on els treballadors i treballadores de la GEU van tenir l'oportunitat de conèixer com avança la implementació d'aquest instrument dissenyat per impulsar i integrar tots els aspectes de sostenibilitat en la GEU.

Des del 2016, la multiplicitat d'agents de les diferents dependències de la GEU treballa per impulsar i desenvolupar, des d'una perspectiva de millora ambiental en tots els serveis urbans de la GEU, les 52 actuacions del PESI GEU classificades per 8 àmbits (Entorn/Medi Ambient, Infraestructures, Espai Construït, Urbanisme/Espai Públic, Projectes Urbans, Ciutadania, Mobilitat i Ajuntament).

Amb l'objectiu de conèixer quin és l’estat actual de la GEU en temes de sostenibilitat interna, el primer Informe de seguiment dels resultats 2016-2017 del PESI GEU inclou una diagnosi a tres nivells. Per una banda, incorpora una valoració dels indicadors de sostenibilitat que periòdicament mesura la GEU per tal d'avaluar la seva gestió ambiental interna. La identificació dels punts forts i febles envers el consum d'energia dels edificis, el consum d'aigua, el consum de paper, la generació de residus i el foment de la mobilitat interna sostenible, assenyala quins són els reptes assolits i quin és el camí que encara resta per recórrer.

Per una altra banda, el document incorpora un seguiment específic de l’ambientalització dels contractes de la GEU, amb dades quantitatives de compra de paper, fusta, vehicles i procedència d’electricitat, i una valoració qualitativa de la contractació de la neteja i recollida selectiva de residus, esdeveniments, vestuari, projectes d’obres, elements de comunicació, serveis d’alimentació, equips informàtics i mobiliari d’oficina. Sens dubte, s'ha vist que el PESI GEU és una eina efectiva del Programa Ajuntament + Sostenible per acomplir les Instruccions Tècniques per a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat en l'àmbit de la contractació pública dins la gerència.

Finalment, l'informe recull una descripció detallada de com s’han desenvolupat els 23 projectes del PESI GEU prioritzats de forma consensuada durant el 2016-2017, identificant els principals resultats obtinguts i els propers passos en cas d'actuacions que tenen continuïtat, com per exemple la redacció del Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic, l'aplicació de la tramitació electrònica a informes urbanístics o el foment de la bicicleta entre el personal de la Gerència/Ajuntament.

Tot plegat va permetre conèixer l'estat de desenvolupament i els entrebancs sorgits fins al moment per establir el punt de partida per identificar les actuacions a prioritzar de cara a un futur immediat (2018-2019) i especificar quins són els propers passos per seguir desenvolupant aquest procés amb èxit.

Gots retornablesGots retornables

Un estiu més sostenible amb gots retornables

Diferents actes i esdeveniments municipals incorporen l'ús de gots retornables per evitar la generació de residus de plàstic

Per tal de minimitzar la generació de residus de plàstic, en el marc de la Instrucció d'ambientalització d'Esdeveniments, de l'Estratègia Residu Zero i de la nova Directiva Europea sobre plàstics d'un sol ús, diversos actes i esdeveniments de l'Ajuntament de Barcelona incorporen l'ús de gots reutilitzables i altres accions sostenibles per evitar i minimitzar la generació de residus de plàstics:

Guinguetes de les platges de Barcelona

Aquesta temporada 2018, es va incorporar als plecs tècnics de l’atorgament de les llicències de les 16 guinguetes la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn del got reutilitzable per a les begudes per emportar.

El got reutilitzable, amb disseny propi de cada local, funciona amb un dipòsit previ d’un euro i qui ho vol pot retornar el seu got i recuperar així el dipòsit inicial. El sistema de dipòsit, sense despesa final pel públic, aconsegueix dotar de valor el got i n’evita el seu abandonament.

Més informació en aquest enllaç.

Festes de La Mercè (ICUB)

En les diferents barres no es podran vendre begudes en envasos de llauna o vidre, i s’hauran de servir en gots reciclables i retornables. El preu màxim dels gots serà d’un euro i l’import es retornarà en retornar el got.

Festes majors dels districtes

El Districte de Gràcia i el de Sants-Montjuïc porten anys treballant conjuntament amb les entitats organitzadores de les festes majors i l’any 2017 es va implantar l’ús de gots reutilitzables. Més informació al vídeo de bones pràctiques de l’Ajuntament + Sostenible.

Instal·lacions de BSM i en alguns dels esdeveniments que organitzen.

Des de finals de l’any 2015 i al llarg del 2016, BSM ha implantat els gots reutilitzables en el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic, el Zoo de Barcelona, el Parc d’Atraccions Tibidabo i el Parc del Fòrum. Més informació al vídeo de bones pràctiques de l’Ajuntament + Sostenible.

Servei de préstec de vaixella reutilitzable

El Departament de Gestió de Residus de la Gerència d’Ecologia Urbana per segon any consecutiu aquest servei que està dirigit a entitats, dependències de l’Ajuntament de Barcelona i districtes.

Curses organitzades per l’Institut Barcelona Esports

Pel que fa a la prohibició de l’ús d’envasos d’aigua, des de l’Institut Barcelona Esports (IBE) s’ha impulsat la substitució de les ampolles de plàstic que es distribueixen als participants i s’opta per gots de paper en alguns esdeveniments esportius com la Cursa de Bombers (2016, 2017 i 2018), Cursa dels Nassos (2016 i 2017) i Cursa de Sant Antoni 2018. Segueixen treballant en aquesta línia per a implantar-ho en altres curses.

GUB1_defGUB1_def

Renovació sostenible dels cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana

100 nous vehicles híbrids a la patrulla de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana acaba de presentar la incoporació de 100 vehicles híbrids nous que, juntament amb 45 més a finals d'any, configurarà una nova flota de turismes patrulla més sostenible i segura. L'objectiu d'aquest canvi és fer més sostenible la mobilitat dels agents i aconseguir millores ambientals significatives amb l'estalvi de combustible fòssil.

Actualment la flota disposa de 526 vehicles, i amb aquestes noves incorporacions a finals d'any, la flota d'híbrids passarà a ser de 154, és a dir el 29% del total de la flota i gairebé la totalitat dels actuals turismes patrulla. L'operació que implica una inversió de 12,6 milions d'euros i, s'ha calculat que, en el cas d'aquests turismes es produirà un estalvi de 608 euros en combustible per vehicle a l'any i un estalvi en emissions.

Està previst que al 2019, tal i com s'observa en la següent taula, la totalitat de la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana (turismes, 4x4, furgonetes, escúters, motocicletes de trail i de gran cilindrada) estigui composada per uns 300 vehicles híbrids o elèctrics i uns 200 de combustió, assolint un 60% de vehicles de zero emissions:

GUB2

A més de reduir les emissions de CO2, els nous vehicles estan equipats amb diferents dispositius tecnològics per facilitar la tasca dels agents i oferir una atenció més eficaç a la ciutadania. Els cotxes incorporen un ordinador de bord, una càmera de visió posterior, panells lluminosos, sistemes de vigilància i de gravació del trasllat dels detinguts i desfibril·ladors, entre altres dispositius.

Destacar, que, aquesta actuació ha estat seleccionada com a bona pràctica en el recentment finalitzat projecte europeu "SPP Regions" per a la promoció de la contractació pública sostenible i innovadora. Podeu descarregar la bona pràctica en el següent enllaç.

Fonts: Nota de Premsa, Info Barcelona i Contractació Pública.

Més notícies

Irizar_TMB1Irizar_TMB1

TMB ja té el primer autobús articulat 100% elèctric

En els propers 4 anys TMB substituirà els busos dièsel per vehicles híbrids i elèctrics

Procedent de la fàbrica d'Aduna, a Guipúscoa, aquesta setmana ha arribat al centre operatiu de negoci del Triangle Ferroviari el primer dels quatre autobusos Irizar 100% elèctrics de 18 metres i tecnologia avançada adquirits per TMB. Els altres tres aniran arribant de manera progressiva fins al 29 de juny vinent.

El nou autobús té un aspecte estèticament molt modern que atorgarà un confort superior als usuaris i una imatge sorprenent al vianant.

Al mateix temps Solaris ha d'enviar les tres unitats del model Urbino 18 E contractades en el mateix concurs. Tots set cotxes seran d'emissió zero i càrrega ràpida per pantògraf, i estaran destinats a la línia H16 (Pg. Zona Franca - Campus Diagonal-Besòs), on ja circulen els dos Solaris articulats que van participar en el projecte europeu ZeEUS.

Així mateix, TMB està realitzant la substitució de 449 autobusos dièsel i de gas natural comprimit de primera generació per autobusos híbrids, elèctrics i de gas natural més avançats, amb l'objectiu de reduir dràsticament les emissions de diòxid de carboni, causants de l'escalfament global. En quatre anys, del 2017 al 2020, aquesta segona reconversió ambiental de la flota de bus produirà un estalvi de 27.889 tones de CO2 que ascendirà a més de 50.500 tones en el còmput ampliat fins al 2023.

El consum energètic de combustible d'un autobús híbrid, i per tant també les emission de CO2, són de mitjana un 30% més baixes que les d'un cotxe dièsel equivalent, i arriben al 45% en certs models. En el cas d'un autobús elèctric, la reducció és del 100%. La tracció elèctrica també disminueix el soroll, les vibracions i millora la tracció del vehicle, la qual cosa redunda en una clara millora de confortabilitat.

Font i més informació al web de TMB.

 

Orientacions_CPIOrientacions_CPI

Orientacions de la Comissió Europea sobre contractació innovadora

Què és i com es pot afavorir?

La Comissió Europea ha publicat aquesta setmana un comunicat amb el títol "Orientacions sobre la contractació innovadora".

El document guia aclareix què es vol dir quan es parla de contractació innovadora i descriu com configurar un marc normatiu necessari per fer un ús estratègic de la contractació innovadora. També exposa com es poden posar en marxa diferents procediments de contractació pública per modernitzar els serveis públics amb solucions innovadores i crear creixement i llocs de treball per als innovadors a Europa.

La guia proporciona exemples reals per ser font d'inspiració i referència per a aplicar compres públiques innovadores en l'àmbit local, regional i nacional. La innovació és un motor clau del creixement sostenible i un mitjà important per incrementar el valor dels serveis públics, proporcionant beneficis socials i ambientals addicionals.

Un d'aquests exemples és la formació del personal de l'Ajuntament de Barcelona que, en col·laboració amb l'Institut Europeu d'Administració Pública, organitza un programa de formació integral en compra pública d'innovació que ofereix els coneixements necessaris en matèria de disseny, regulació, gestió i execució de projectes de compra pública d'innovació en totes les seves modalitats.

Podeu descarregar les orientacions pràctiques en el següent enllaç.

Premis_1Premis_1

Tres iniciatives catalanes guanyen al Premi Europeu de Prevenció de Residus

Coneix els projectes premiats per la seva originalitat, adaptabilitat i caràcter innovador!

Dimarts 22 de maig va tenir lloc la cerimònia d’entrega dels premis anuals de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, un reconeixement creat per guardonar les accions més destacades de  cada edició. Els premis escullen accions promogudes per entitats de diverses tiopologies: associacions i ong's, entitats educatives, iniciatives ciutadanes, propostes d'empreses i industries o de les administracions públiques. Les accions han d'estar centrades en la reducció, la reutilització, el recicltage i la prevenció en la generació de residus.

En la categoria d’Associacions: Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum, per la campanya “Jo soc Coco” de foment del consum conscient entre la ciutadania. Ha comptat amb la participació de diferents unitats familiars –famílies amb fills, parelles sense fills, pisos d’estudiants, jubilats, etc.– i un mateix repte: cinc famílies que han estat 30 dies intentant no generar residus, amb l'aplicació de bones pràctiques en el seu dia a dia i l'ús de mitjans audiovisuals per a la difusió dels resultats obtinguts.

El guardó en la categoria “Institucions escolars” se l’ha endut l’Institut Comte de Rius de Tarragona, amb un set d’activitats per a alumnes de secundària centrades a repensar i redissenyar aparells ortopèdics i mèdics reutilitzant materials, com pantalles de llum, plaques amb llum i música, o cadires de rodes amb llums de bicicletes reutilitzats, per ajudar persones grans o amb necessitats específiques.Premis_3

En la categoria d’Empresa: Fundació Real Dreams pel circuit amb visió d’economia circular i social per reutilitzar ordinadors d’empreses tecnològiques reparats per a ONG. El procés se centra en recollir els aparells, revisar i/o reparar-los i etiquetar-los individualment per tenir una traçabilitat via Codi QR, i finalment distribuir-los a entitats sense ànim de lucre que ajuden persones amb dificultats econòmiques i socials, o amb risc d'exclusió social. El procés permet, a més, fer pràctiques a estudiants d’informàtica de la UPC. El Projecte s'ha coordinat entre FRD,  eReuse, CTecno –entitat que aglutina a les empreses tecnològiques de Catalunya–, i el Banc de Recursos no alimentaris La Nau. En total, més de 20 entitats del sector aglutinades per treballar en una mateixa direcció amb la plataforma de eReuse.

Font i més informació al web de l'Agència de Residus de Catalunya.

Recursos / Recomanem

Pla ClimaPla Clima

Coneix el Pla Clima 2018-2030

El full de ruta municipal per donar compliment als Acords de París de lluita contra el canvi climàtic

El Dimarts 24 d'abril l'Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla Clima a la ciutadania i a les entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible, l'estratègia transversal municipal per contribuir amb els objectius marcats als Acords de París de lluita contra el canvi climàtic.

El Pla Clima 2018-2030 és un programa d'accions transversals per lluitar contra el canvi climàtic amb l'objectiu de reduir en un 45% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i amb el compromís que l'increment de la temperatura mitjana no superi 1,5 ºC a finals del segle XXI.

El canvi climàtic ja és aquí i les ciutats, on viuen la majoria dels habitants del planeta, tenen una responsabilitat i un paper clau a l'hora de mitigar els efectes del canvi climàtic al món. Amb l'objectiu de complir els compromisos contra el canvi climàtic acordats a la 21a Cimera de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, celebrada a París, l'Ajuntament ha presentat el Pla Clima, un programa estratègic amb 242 mesures per afrontar els efectes del canvi climàtic que gira entorn de quatre eixos principals: mitigar els efectes del canvi climàtic, adaptar la ciutat a les conseqüències de la problemàtica, prioritzar els col·lectius més vulnerables i implicar la ciutadania en aquesta lluita. El pla posa enfàsi en:

  • Acció ciutadana i zero pobresa energètica: es destinen 1,2 milions d’euros per a projectes col·laboratius impulsats per la ciutadania que promoguin la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, es reforcen els serveis i els equipaments i s’adaptaran els habitatges de les persones més vulnerables per fer front al canvi climàtic.
  • Transició cap a una energia verda, sostenible i local: producció d’energia renovable i local, desenvolupament de l’operador energètic municipal, promoció de l’autogeneració d’energia solar als blocs d’habitatges amb la intenció de tenir edificis de consum pràcticament nul, aposta per la banca ètica i per donar impuls a programes de recerca sobre el canvi climàtic.
  • Mobilitat sostenible, espais verds i residu zero: augmentar el reciclatge selectiu i arribar al 60%, recuperar el control de la gestió pública de l’aigua i la reutilització de l’aigua freàtica, desplegar bons sostenibles per atreure capital nacional i internacional que promoguin projectes verds, i potenciar el transport públic per reduir en un 20% el transport privat.

 

Font i més informació a Barcelona pel Clima.

MotosMotos

Distintius ambientals per a motos

Etiquetes voluntàries per afavorir els vehicles més respectuosos amb el medi ambient

La Direcció General de Trànsit ha classificat el parc de motocicletes i ciclomotors en funció del seu potencial contaminant, tal com va fer mesos enrere amb la resta de vehicles, complint així una de les mesures del Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera.

Aquesta classificació té com a objectiu discriminar positivament als vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficient en polítiques municipals, tant restrictives de tràfic en episodis d'alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient.

La classificació dels vehicles està consignada en el registre nacional de vehicles de la DGT i els organismes amb competència en matèria de mobilitat, vialitat, tributària o medi ambient hi poden accedir en temps real.

Els quatre nivells de catalogació són:

  • Ciclomotors de dues rodes o de tres rodes: Vehicle de dues rodes o de tres rodes, proveïts d'un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i amb una velocitat màxima no superior a 45 km/h.
  • Quadricicles lleugers: Vehicles de quatre rodes amb una massa en buit inferior a 350 kg, una velocitat màxima no superior a 45 km/h amb un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 per als motors d'explosió, o una potència màxima neta inferior o igual a 4 kW per als altres tipus de motors.
  • Motocicletes de dues rodes: Vehicles de dues rodes sense sidecar, proveïts d'un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i/o amb una velocitat màxima superior a 45 km/h.
  • Motocicletes amb sidecar: Vehicles de tres rodes asimètriques respecte al seu mitjà longitudinal, proveït d'un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i/o amb una velocitat màxima superior a 45 km/h.

Font: Revista Direcció General de Trànsit.

Agenda

Centre_Platja_2018Centre_Platja_2018

Disfruta les activitats del Centre de la Platja

01/06/2018

Educació ambiental i informació del litoral de Barcelona

El Centre de la Platja és l'espai municipal d'educació ambiental i d'informació del litoral de Barcelona. Situat als porxos de la platja del Somorrostro, davant de l'Hospital del Mar, és un espai d'informació, de trobada i de formació per a totes les persones interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que s'hi relacionen.

Enguany l'equipament acull moltes activitats, tant per a grups com individuals, com rutes i visites guiades pels entorns del litoral (la platja, els barris costaners com la Barceloneta i el Poble Nou, el port, etcètera), i activitats de descoberta de la biodiversitat marina, com ara tallers familiars o projeccions de documentals, per a tots els públics.

Concretament, el Laboratori de la Platja és un mòdul itinerant que recorre les platges de Barcelona, i que també és present en esdeveniments especials, amb l'objectiu de fer arribar a la ciutadania i les persones usuàries de les platges una proposta d'activitats educatives per conèixer l’ecosistema marí i litoral. S’hi treballen continguts diversos, per exemple els microplàstics, la fauna i flora del litoral barceloní, la sorra i l’aigua del mar, entre altres, i  de manera transversal els efectes i les conseqüències del canvi climàtic. Les activitats s'ofereixen tant per a públic passavolant com per a grups que han reservat prèviament l'activitat.

Podeu consultar el programa concret d'activitats en el següent enllaç.

DescarbonitzacióDescarbonització

Canvi climàtic: històries del futur avui

03/07/2018

Impactes i oportunitats emergents per a la descarbonització

L'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, organitzen el proper 3 de juliol a les 18h (a l'espai Francesca Bonnemaison del C/Sant Pere Més Baix, 7) la conferència 'Canvi climàtic: històries del futur avui' que impartirà Pep Canadell, director executiu del Global Carbon Project i investigador científic de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

En aquesta conferència, el Pep ens parlarà dels impactes sense precedents del canvi climàtic i també de les oportunitats emergents per a la descarbonització. No us perdeu aquesta oportunitat per conèixer la situació climàtica global de la mà d'un dels principals experts internacionals sobre el clima, i debatre amb ell entorn a propostes i solucions presents i futures.

Font i inscripcions en el següent enllaç.