Destacat a l'Ajuntament

Got MercèGot Mercè

Festes més sostenibles amb gots retornables

Iniciativa per reduir la generació de residus en les festes i esdeveniments de la ciutat

Barcelona treballa des de fa temps en la millora de la sostenibilitat de les seves festes majors en àmbits com la recollida de residus, el soroll o l'accessibilitat. Des de fa uns anys s'ha implantat el got retornable en algunes zones de les Festes Majors de Gràcia, Sants i la Mercè.

L’experiència s’emmarca en Got Gracial’Estratègia Residu Zero municipal i en la Instrucció tècnica per a la introducció de criteris de sostenibilitat en esdeveniments i respon a una millora en les actuacions per generar menys residus. L’aplicació d’aquest sistema té l’objectiu de reduir l’impacte ecològic negatiu i les deixalles en carrers i places. L’objectiu del projecte és eradicar el got d’un sol ús per apostar pels gots reutilitzables i la seva màxima reutilització.

El got reutilitzable, amb disseny propi de les festes, es distribueix mitjançant el dipòsit d’un euro en concepte de lloguer. Aquest sistema de dipòsit, sense despesa final pel públic, aconsegueix dotar de valor el got i n’evita el seu abandonament.

S'estima que, durant tres festes majors del 2017 (Gràcia, Sants i la Mercè -Av. Reina Maria Cristina-), s'haurien estalviat uns 210.300 gots d'un sol ús que equivalen a uns 210 kg de residus d'envasos:Dades_got

 Font i més informació a Premsa.

Obres mantenimentObres manteniment

Ambientalització del nou contracte de manteniment d'estructures vials i espais urbans singulars

El servei s'executarà per primera vegada amb un vehicle elèctric de més de 12 tones

El contracte de manteniment d'estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona té per objectiu l'execució de les obres de manteniment de les estructures vials, elements urbans i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona durant 4 anys (2018-2022).

La recent licitació, formalitzada a principis de setembre, incorpora diverses obligacions ambientals:

 • Disposar d'un Pla d'Ambientalització de les obres a realitzar seguint la Guia d'Ambientalització de l'Execució d'Obres de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Donar compliment a les obligacions relacionades amb el Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14000) implantat en la Direcció General d'Infraestructures i Espai Urbà de la Gerència d'Ecologia Urbana.
 • Garantir que tots els residus són gestionats correctament a través d'empreses homologades com a gestors autoritzats.

Com a novetat el nou contracte ha introduït la incorporació d'un vehicle de més 12 tones de baixes emissions com a criteri de valoració de les ofertes, contemplant tres opcions: elèctric, híbrid i de gas, aplicant la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015).

Més informació al web del Perfil de contractant.

Parc_JM2Parc_JM2

Nou parc de neteja energèticament eficient en el subsòl del Parc Joan Miró

Un espai que profita els recursos de l’entorn i minimitza el seu impacte paisatgístic

El nou parc o centre tècnic i logístic dels serveis de neteja de l'Eixample, ubicat al Parc Joan Miró, ha obert les seves portes sumant-se als altres parcs soterrats de la ciutat com el d'Horta o el de Sant Gervasi. Aquest però és un exemple d'eficiència energètica i mínim consum de recursos, millorant els nivells de confort convertint-se en un referent respecte a altres parcs de neteja. Compta amb una capacitat per a 300 operaris i 60 vehicles de servei, que s’ubiquen en un edifici soterrat de 3.556 m2.

El nou parc de neteja ha estat construït amb criteris sostenibles i integrat a l’entorn. S'ha construït sota la llosa elevada, aprofitant el desnivell existent per minimitzar l'excavació necessària per al nou equipament. Parc_JM1La construcció de l’edifici en planta soterrada permet un aprofitament de l’espai i un bon aïllament tèrmic i acústic. A més a més, la seva ubicació és idònia ja que no necessita llum natural i al estar soterrat no ocasiona molèsties al veïnat ni es pertorba el paisatge urbà.

La tria de materials ha estat també sostenible disminuint l'impacte ambiental ja que el revestiment de la façana de la paret d'oficines s'ha realitzat amb la pedra aprofitada de l'enderroc del paviment de la plaça preexistent. L’equipament disposa de lluernaris per a l’entrada de llum natural a la planta d’instal·lacions i la il·luminació de l’edifici és de LEDs per garantir el baix consum.

Totes les plantes disposen de sistemes de monitorització que controlen Parc_JM3els paràmetres de confort i d'habitabilitat millorant així, el comportament energètic, reduint el consum d'energia i l'ús de recursos. El resultat és un edifici sostenible, funcional i energèticament eficient.

L’edifici disposa també d’una instal·lació per a l’aprofitament de l’energia geotèrmica que s’utilitza per a la producció de l’aigua calenta sanitària i la climatització dels espais. També es fa un aprofitament d’aigües freàtiques per a la neteja interior del parc, rentat de maquinària i l’emplenat de cisternes dels vehicles de neteja. A més existeix una depuradora per les aigües grises que es fa servir per l’emplenament de les cisternes de sanitaris.

Els parcs de neteja són espais per a la base de personal i material mòbil, per a les tasques de la neteja viària de l'espai públic i per transferir i compactar les restes provinents de la neteja viària. Són equipaments que han d'estar a prop del territori al que serveixen per tal de ser més eficients, reduir costos i emissions de CO2. El Parc de Joan Miró ocupa l'espai de les quatre illes de l'Eixample que resulten de l'encreuament entre els carrers d'Aragó, Tarragona, Diputació i Vilamarí, i l'àmbit concret on es troba el parc de neteja és sota la plataforma situada a la cantonada dels carrers de Tarragona i Aragó.

Font i més informació al Servei de Premsa.

AparellsAparells

Economia circular, social i solidària amb aparells informàtics recuperats

Equips restaurats i cedits a entitats socials i col·lectius vulnerables

El conveni signat entre l'Ajuntament i l'associació Pangea de cessió de dispositius tecnològics en desús al circuit eReuse.org permetrà que, anualment, al voltant d'un miler de dispositius municipals es restaurin i s'actualitzin amb programari lliure per donar-los una segona vida i cedir-los a entitats, associacions, cooperatives, escoles i fundacions.

Un total de 18 entitats s'encarregaran de la logística i restauració dels dispositius electrònics i rebran una compensació econòmica dels col·lectius, entitats o beneficiaris finals, a fi de fomentar una economia circular, social i solidària al voltant de la recuperació dels aparells. La cooperativa Alencop Aparells_recuperatss'ha encarregat de la recollida, el transport i la restauració dels primers 360 ordinadors i dels 90 monitors municipals.

Els beneficiaris finals dels equips restaurats seran també entitats, cooperatives, fundacions, associacions i entitats sense afany de lucre amb el requisit de no poder fer-ne un ús comercial. La mediació d'Abacus Cooperativa permetrà que alguns també puguin destinar-se a escoles o infants de famílies ateses pels serveis socials que no disposen d'ordinador ni connexió a internet a casa.

Aquesta iniciativa, impulsada pel comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI), és un exemple de l'impuls municipal a l'economia col·laborativa i sostenible.

L'acció es duu a terme conjuntament amb les organitzacions Pangea i eReuse.org, integrades a Barcola, un espai de col·laboració entre activistes, recercadors i persones emprenedores i l'Administració per generar projectes conjuntament.

Font i més informació a Info Barcelona.

Més notícies

BSM1BSM1

B:SM publica la setena Memòria de Sostenibilitat 2017

Gestió ambiental, consum d'energia, d'aigua, gestió dels residus i inventari d'emissions de GEH de l'activitat

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2017 de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), on es recullen totes les actuacions que s'han realitzat per part de l'organització durant l'any 2017. La publicació de la memòria és un compromís anual adquirit per B:SM, dintre de l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, que té la finalitat de mesurar l'acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, social i ambiental. S'han identificat els impactes més significatius, es dóna resposta als reptes marcats l'any anterior i s'apunten els compromisos de sostenibilitat fixats de cara al 2018.

B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat ambiental de Barcelona minimitzant l’impacte mediambiental de les seves activitats com vetllant pel desenvolupament d’una mobilitat sostenible a la ciutat. En destaca, especialment, la licitació del nou model de Bicing, que millorarà les prestacions del servei de bicicleta compartida; el foment de l’electromobiltat, a través de la pròpia flota o ampliant l’oferta de la recàrrega de vehicles tercers. La grua municipal incorpora noves grues amb certificació Euro6 i la nova ZonaBus de Montjuïc ordena i redueix el trànsit d’autobusos turístics als carrers.

 

BSM_2

El format interactiu del document en facilita la consulta. La Memòria també proposa diverses preguntes perquè puguin ser contestades de forma oberta i permet visualitzar les respostes obtingudes.

En el següent enllaç podeu llegir-la i respondre-la: Memòria anual B:SM.

Carrils_biciCarrils_bici

Més de 200 quilòmetres de xarxa pedalable a la ciutat

Consoliden la bicicleta com a mitjà de transport i acosten la xarxa a nous usuaris

Des de principis del 2018, s'han posat en servei 22 nous carrils bici, i en els pròxims mesos està previst executar-ne 13 més. Els nous carrils s'estan implantant amb l'objectiu de consolidar la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible per part dels usuaris habituals i per acostar la xarxa pedalable a nous usuaris.

A principis de setembre, la ciutat tindrà dos-cents quilòmetres d'infraestructura ciclista. Això vol dir que, ara mateix, prop del 90% dels barcelonins i barcelonines ja disposen d'un carril bici a menys de tres-cents metres de casa seva. En aquest sentit, el consistori continua avançant en la línia que marca el Pla de mobilitat urbana de fomentar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

L’1 de gener de 2019 s’acaba la moratòria que permet a les bicicletes circular per les voreres de 4,75 metres i 3 metres d’espai lliure i que va ser aprovada en la modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles el 2015. Amb el canvi de l’ordenança el juliol passat, es va modificar la moratòria afegint-hi que hi podrien continuar circulant durant 18 mesos més sempre que no hi hagués infraestructura ciclista al carrer on se circulava. Per tant, a partir del 2019 les bicicletes podran circular per les voreres en cas que:

 • L’amplada d’aquestes voreres sigui superior a 5 metres i hi hagi 3 metres d’espai lliure.
 • El carril bici estigui a la vorera.
 • Es tracti de ciclistes de menys de 12 anys acompanyats d’un adult.

Font i més informació al web d'Ecologia Urbana.

STTCSTTC

La compra sostenible de fusta a Europa podria protegir més de 5 milions d'hectàrees de bosc tropical

Informe "Com de sostenibles són les importacions de fusta tropical d'Europa?"

L'últim informe de la Coalició Europea de la Fusta Tropical Sostenible (STTC) constata que si, com a mínim, set dels principals països europeus d'importació de fusta tropical (França, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Itàlia, Espanya i Alemanya) es comprometéssin a abastir-se del 100% dels productes forestals tropicals sostenibles, s'incentivaria la gestió forestal sostenible de més de 5 milions d'hectàrees de bosc tropical. Hi ha un marge considerable per impulsar la quota de mercat de fusta sostenible verificada, en països com França, Bèlgica i Espanya, on les quotes de mercat són tan baixes com el 12%. STTC2

L'informe, titulat "Com de sostenibles són les importacions de fusta tropical d'Europa?", identifica les tendències en el comerç de fusta tropical al mercat de la UE, i explora com un compromís de la UE amb el 100% de verificació de la fusta tropical sostenible pot contribuir a les cadenes de subministrament lliures de desforestació i ajudar a complir els objectius de mitigació del canvi climàtic. Altres dades aportades per la publicació són que es calcula que només el 30% dels productes forestals tropicals en el mercat de la UE són sostenibles i que es necessita més ambició europea i acció dels governs europeus, la Comissió Europea, les ONG i el sector privat en els països importadors de la UE per impulsar la quota de mercat de fusta tropical sostenible verificada al 100%. Es demana que pel 2020 s'augmenti la quota de mercat de la fusta tropical sostenible verificada fins almenys un 50%. Podeu descarregar l'informe (en anglès) en el següent enllaç.

Us deixem també aquest vídeo (en anglès) de la Coalició Europea de la Fusta Tropical Sostenible (STTC) que parla sobre la importància de preservar la selva tropical.

Recursos / Recomanem

Consum_ResponsableConsum_Responsable

Coneix el nou Espai de Consum Responsable de l'Ajuntament!

Consumir és triar com volem viure

El nou espai, ubicat al Palau Foronda, pretén ser l’espai referent de la ciutat especialitzat en consum, que treballa en xarxa amb les iniciatives i entitats ja existents, i que incorpora nous serveis d’atenció a les persones consumidores. Acollirà activitats, recursos i propostes des d’una perspectiva de consum amb responsabilitat i consciencia, que es suma a altres serveis municipals que ja treballen amb aquesta línia.

L'Espai sorgeix del desplegament de l'Estratègia d'Impuls del Consum Responsable 2016-2019, sota el nou paradigma de considerar el consum com a part pro-activa del model socioeconòmic.

Oferirà una amplia varietat de serveis i recursos adreçats a tot tipus de persones usuàries, tot i que s'aniran desplegant per fases:

 • Serveis de l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC): Informació i assessorament especialitzat en consum. Mediació i reclamacions.
 • Programes de formació i difusió (activitats, exposicions i campanyes).
 • Recursos sobre consum responsable adreçats a centres educatius i de lleure de la ciutat.
 • Cessió d'espais Consum_Responsable_2per entitats, grups de persones consumidores, serveis municipals i agents de consum.
 • Assessorament especialitzat en consum responsable.

L'Ajuntament està elaborant una guia per atendre específicament els dubtes que plantegen nous serveis en auge, com els vinculats a les economies de plataforma (col·laboratives).

Font i més informació Servei de Premsa.

ECircular1ECircular1

Guia sobre Economia Circular i Verda al món local

Identifica la compra verda com un dels elements claus

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha publicat la "Guia sobre Economia Circular i Verda al món local. Com passar a l’acció i eines per als ens locals", amb el suport de la Fundació Fórum Ambiental, la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la guia és divulgar el concepte d’economia circular i donar orientacions pràctiques al món local per tal d’impulsar i promoure l’economia circular a diferents nivells. Els continguts s’alimenten de l’experiència dels autors així com dels municipis participants en el cicle de Tallers organitzat en el marc del Pla de treball 2016-2019 d’Economia Circular i Verda al Món Local. En aquest sentit, les aportacions del grup de treball canalitzen una experiència important en l’impuls a l’economia circular des del món local que es posa en valor al llarg del present document.

El document s’estructura en tres grans blocs: el primer presenta el concepte d’economia circular, les principals estratègies a l’hora d’implementar-lo i quin és el paper del món local en el seu impuls. El segon bloc té un caràcter eminentment pràctic i presenta els passos a seguir per tal que un ens local pugui definir una estratègia d’impuls a l’economia circular i verda en el seu territori. Finalment, el tercer bloc és un quadern de treball que inclou materials de treball per tal de posar en pràctica una estratègia d’impuls a l’economia circular des de l’àmbit local. Concretament, la guia destaca 9 conceptes vinculats a l'aplicació de l'economia circular:ECircular2

 • Serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus
 • Servei d'abastament domiciliari d'aigua potable i gestió del clavegueram
 • Gestió d'equipaments esportius municipals
 • Estratègia energètica del municipi
 • Gestió del transport
 • Planificació urbanística
 • Compra pública
 • Infraestructures
 • Organització d'esdeveniments amb criteris de circularitat

Concretament, a través de la compra pública verda i circular els ens locals poden gestionar activament els seus recursos amb criteris d'economia circular i en totes les seves fases i fomentar els productes i serveis més sostenibles i eficients:

 • Incorporació de criteris de cost total de cicle de vida del producte o servei.
 • Contractació condicionada als resultats.
 • Incorporació de criteris de proximitat i eficiència, així com sistemes que assegurin una vida útil mínima i la recuperació dels productes al final de la seva vida útil.

Podeu descarregar la guia en el següent enllaç.

Agenda

Setmana Europea MobilitatSetmana Europea Mobilitat

La Mercè respira dins de la Setmana Europea de la Mobilitat

16/09/2018

Enguany la Setmana es centra en la 'multimodalitat'

Sota el lema 'Combina i mou-te!', del 16 al 22 de setembre de 2018, es vetllarà per una vida saludable, sostenible i segura a diversos indrets de Catalunya en el marc de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat.

A la ciutat de Barcelona es duran terme activitats diverses per fomentar els desplaçaments a peu, en bicicleta i amb transport públic i aconseguir una ciutat més humana i amable. Amb la coincidència insòlita amb les Festes de la Mercè, enguany neix "La Mercè respira!", amb tot un seguit d'activitats i propostes lúdiques entorn de la mobilitat sostenible i saludable, entre les quals destaca la pacificació i el muntatge d'activitats a la Via Laietana. Merce_respiraEs viuran altres experiències i propostes diverses que ens convidaran a reflexionar sobre un altre model de mobilitat i una altra forma de viure la ciutat: respirant-la.

La celebració del Dia sense Cotxes serà el dia 22 de setembre la Via Laietana, tallada totalment al trànsit, s'omplirà d'accions relacionades amb la recuperació de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la mobilitat sostenible. En un entorn totalment pacificat i amable, es faran classes magistrals de taitxí, ioga, circ i swing. Propostes lúdiques per a ciclistes i patinadors, com una roller disco o un skate park, tallers de reciclatge vinculats a la mobilitat sostenible i molt més.

Novament, es donarà prioritat al pas dels vehicles més sostenibles, al transport públic i a les bicicletes, a Gran de Gràcia, amb restriccions de vehicles privats de motor d'11.00 a 20.00 h, i s'inaugurarà un carrer de les Corts, en el marc del programa de les superilles. Una de les altres accions de la Setmana serà el Park(ing) Day, iniciativa de reivindicació d'una ciutat més verda i humana mitjançant la transformació temporal de places d'aparcament que se celebrarà el divendres 21 de setembre.

Les sessions de participació del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024, són també una bona oportunitat per activar-nos per la mobilitat sostenible! El procés pretén compartir i recollir la visió de la ciutadania en l’elaboració del document que estableix els eixos, objectius i actuacions de mobilitat dels propers sis anys. 

Podeu consultar totes les activitats planificades en l'agenda del web Mobilitat de la Gerència d'Ecologia Urbana i del web Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Més informació sobre la Setmana Europea al web "European Mobility Week".

Cartell_residusCartell_residus

Gràcia acull l’exposició "On van els residus?"

05/09/2018

Vine i suma't al zero!

Del 5 al 27 de setembre la sala d'exposicions de la seu del Districte acull l'exposició On van els residus?. La mostra ensenya de forma visual i interactiva el camí que emprenen vuit tipus de restes quotidianes des que es reciclen fins que es transformen en un nou producte.

Aquesta mostra té com a objectiu donar a conèixer al públic totes les fases que recorren els productes des que es reciclen fins que es converteixen en un nou material. Els visitants podran conèixer la transformació a què són sotmesos vuit tipus diferents de residus domèstics:

 • Brics
 • Ampolles
 • Càpsules de cafè
 • Residus orgànics
 • Oli de cuina
 • Frigorífics
 • Fluorescents
 • Roba

L'exposició fa servir mecanismes interactius, diagrames, vídeos i objectes tridimensionals per fer més comprensible el procés logístic i tecnològic de les transformacions. Alguns dels objectes requereixen la interacció amb el públic, com per exemple, un joc de vídeo on el visitant pot "treballar" en una cinta de residus orgànics. Cada expositor conté un sensor de moviment integrat que el mateix visitant engega amb la seva presència. A més, l'exposició ha estat redissenyada i és accessible per a tots els públics.

Més informació al web d'Ecologia Urbana.

JornadaEMASJornadaEMAS

Millors pràctiques de gestió ambiental a l’Administració pública

20/09/2018

Indicadors i autoavaluació de les millors pràctiques

Aquesta jornada que tindrà lloc el proper 20 de setembre, té l'objectiu de presentar les millors pràctiques en gestió ambiental per al sector de l'Administració pública, afavorir l'intercanvi d'experiències entre les diverses administracions i facilitar una primera autoavaluació sobre el nivell d'implantació en la mateixa organització.

Per ajudar les administracions a treballar en aquesta línia, el Joint Research Centre de la Comissió Europea (JRC) identifica, avalua i documenta les bones pràctiques per a diferents sectors, en estreta col·laboració amb les organitzacions del sector.

Font, programa i més informació al web Territori i Sostenibilitat.

Aliança_climaAliança_clima

Conferència Internacional de l'Aliança pel Clima 2018 a Barcelona

02/10/2018

L'acció climàtica i la capacitat transformadora

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona són membres de l'Aliança pel Clima i organitzen conjuntament, pels membres de la xarxa, aquest esdeveniment, que tindrà lloc els propers 2 i 3 d'octubre, com un reconeixement a la feina que es fa des del món local per un desenvolupament sostenible.

Hi assistiran membres de l'Aliança pel Clima d'arreu d'Europa i més enllà, sent la primera vegada que la Conferència arribi fins al sud d'Europa. L'Aliança del Clima és un única xarxa de ciutats amb objectius de canvi climàtic en la seva agenda central i la Xarxa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per la seva banda, com a promotora i coordinadora del Pacte d'alcaldes, s'adapta perfectament a aquest objectiu.

Si hi esteu interessats i sou membres de la Xarxa podeu veure el programa i fer les inscripcions en el següent enllaç.