• Logo Barcelona+Sostenible
 • Pliegos de contratación (en catalán)

  Pliegos de clausulas admininstrativas generales

  Plec de Clàusules Administratives Generals

  Agua

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona 2015 - 2022 (2014)

  Plec de clàusules tècniques del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona 2015 - 2022 (2014)

  Plec de clàusules administratives particulars del servei de manteniment de les fonts de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral

  Plec de clàusules tècniques del contracte de serveis de manteniment de les fonts de Barcelona (2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral

  Equipos informáticos

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte de subministrament per l'arrendament per l'ús sense opció de compra (renting) de la impressió, escaneig i còpia de documents als Districtes de Ciutat Vella i Les Corts (2014)

  Plec de prescripcions tècniques del contracte d'arrendament per l'ús sense opció de compra (renting) de la impressió, escaneig i còpia de documents als Districtes de Ciutat Vella i Les Corts (2014)

  Electricidad

  Plec de clàusules administratives particulars de l'acord marc per a la contractació del subministrament elèctric (2013)

  Plec de prescripcions tècniques particulars que regirà la contractació dels subministraments d'electricitat per a diversos edificis i instal·lacions (2013)

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte de conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic a Barcelona (2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral (2016)

  Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona, 2016-2019 (2016)

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de la xarxa semafòrica per la regulació del trànsit a la ciutat de barcelona (2013)

  Plec de clàusules tècniques especials del contracte pel manteniment i reparació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de barcelona (2013)

  Elementos de comunicación

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte que té per objecte la producció, instal·lació, seguiment i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació (2016)

  Plec de condicions tècniques del contracte que té per objecte la producció, instal·lació, seguiment i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació (2016)

  Eventos

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte administratiu especial per l'organització de la marató i mitja marató de Barcelona (2013)

  Plec de prescripcions tècniques per l'execució de la marató de Barcelona i la mitja marató de Barcelona (2013)

  Limpieza y recogida selectiva de edificios

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de neteja i recollida selectiva de residus dels edificis i locals municipals (2016)

  Plec de prescripcions tècniques de la prestació del servei de neteja i recollida selectiva de residus dels edificis i locals municipals (2016)

  Papel

  Plec de clàusules particulars de la subhasta electrònica de paper en raïma (2011)

  Productos textiles

  Plec de clàusules particulars del contracte de subministrament de vestuari d'hivern per a l'exercici 2014 i 2015 i d'estiu per a l'exercici 2015 i 2016 amb criteris mediambientals i de respecte a les normes de l'organització internacional del treball (2014)

  Plec de clàusules tècniques del contracte de subministrament de vestuari d'hivern 2014 i 2015 i estiu 2015 i 2016, que precisa Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (2014)

  Proyectos de obras

  Plec de clàusules particulars del contracte de serveis de manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral (2016)

  Plec de clàusules tècniques del contracte de manteniment de paviments (2017-2020) Zona oest /Zona est (2016)

  Servicios de alimentación

  Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis d'alimentació als alumnes de 49 escoles bressol municipals (2013)

  Plec de condicions tècniques que han de regir en el concurs públic per l'adjudicació del servei global d'ailmentació durant els cursos escolars 2013-14 i 2014-2015 a 49 escoles bressol municipals (2013)

  Vehículos

  Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2008)

  Plec de condicions tècniques per a la contractació dels serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2008)

  ¡Suscríbete al boletín!

  Aquí te puedes suscribir al boletín Ayuntamiento + Sostenible