Destacat a l'Ajuntament

contractacio_publica_ambcontractacio_publica_amb

Aprovació del Pla de Contractació Sostenible 2019

Directrius generals a complir com increment del grau d’ambientalització amb l’aplicació de les instruccions o assoliment del 100%  de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible

El juliol passat es va aprovar el segon Pla anual de Contractació Pública Sostenible 2019 que expressa els objectius que el conjunt de l’organització municipal haurà d’assolir en aquest àmbit. El programa anual ofereix una visió anticipada i estructurada dels objectius municipals en contractació pública estratègica com assolir un 100% de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible -de caire social, ambiental o d’innovació- o  incrementar els graus d’ambientalització de les compres a través de l’aplicació de les instruccions. Concretament enguany, les mesures ambientals del Pla són les següents:

 1. Estudiar l'aplicació de les instruccions existents: revisar, per cada instrucció, el grau de la seva aplicació a partir de l'estudi de casos concrets; establir la rellevància dels casos estudiats; estudiar pels diferents casos quina ha estat la traducció als plecs (com a especificacions tècniques, criteris d'adjudicació, condicions especials d'execució, o com a solvència tècnica);
 2. Incrementar el grau d'exigència ambiental identificant nous àmbits de millora ambiental en les instruccions existents o augmentant l’exigència ambiental per aquelles instruccions més consolidades en la seva aplicació;
 3. Avançar en l’extensió de l’aplicació de les instruccions existents al conjunt dels organismes municipals per cada instrucció (identificant noves Gerències i Districtes o entitats i empreses que constitueixen el grup municipal rellevant);
 4. Revisar el contingut de les instruccions existents segons necessitats d'actualització del contingut per noves referències a nivell europeu, per adequació al progrés del mercat o tecnològic, per l'aprovació o entrada en vigor de noves regulacions i per l'adquisició de nous compromisos polítics a nivell municipal.

Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’ha elaborat un resum del progrés dels objectius establerts en el Pla 2018 amb observacions identificades pels diferents productes i serveis que disposen d'instruccions d'aplicació directa. De forma agrupada es pot afirmar que els objectius han estat assolits per Electricitat, Paper d'oficina, Fusta, Projectes d'Obres, Serveis de menjador, Tèxtils, Neteja i recollida de residus en edificis i Comunicació; en canvi, Esdeveniments, Catering puntuals, Vehicles, Equips informàtics i Exposicions presenten un assoliment parcial dels seus respectius objectius. El cert és que existeix certa dificultat operativa, ja que l'actual gestor d'expedients SAP-contractes no permet concloure aquest grau d’assoliment de forma concreta.

Tanmateix, pel que fa a la incorporació de mesures ambientals en altres contractacions, un total de 84 contractes indiquen que incorporen criteris ambientals alternatius que no els són d’aplicació directa per estar sota l'abast d'alguna instrucció tècnica d’ambientalització, destacant que el 35% fan referència a la reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, el 33% fan referència a l'estalvi d’energia o l'eficiència energètica, i els 26% fan referència a la incorporació de materials d’origen reciclat.

Font i més informació en el Pla 2019 ublicat a la Gaseta Municipal.

Join_CenterJoin_Center

El Programa A+S entre les "Millors pràctiques de gestió ambiental de l'administració pública"

Referent d'ambientalització interna de la CE

La Comissió Europea acaba de publicar l'informe "Best environmental management practice -BEMPs- for the public administration sector”, un recull de bones pràctiques polítiques, reguladores i de planificació desenvolupades per administracions públiques municipals d'arreu d'Europa que identifiquen com la prestació dels serveis públics pot fer-se minimitzant de forma directa o indirecta el seu impacte sobre el medi ambient.

L'Ajuntament de Barcelona i, concretament el Programa Ajuntament + Sostenible, és una de les bones pràctiques seleccionades pels àmbits de la millora en l'eficiència energètica, l'impuls de les energies renovables, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la contractació sostenible i responsable, la mobilitat sostenible, el foment de la biodiversitat urbana, la gestió eficient dels recursos hídrics, la recollida i gestió de residus en edificis municipals, la gestió del paper i els consumibles d'oficina, els esdeveniments sostenibles i la formació ambiental interna. Concretament, l'informe de la CE destaca les campanyes de sensibilització i formació ambiental impulsades des del Programa A+S, la seva pàgina web i l'enviament periòdic del seu Butlletí A+S, com a eines clau per fomentar un ús eficient dels recursos públics i inspirar amb el propi exemple a totes les persones treballadores.

La publicació comença amb un recull de les "BEMPs" d'oficines sostenibles, concretament relacionades amb la millora de l'eficiència energètica, monitorització dels consums per detectar oportunitats de millora, estratègies de reducció del consum d'aigua en edificis públics, reducció del consum de paper i altres consumibles, estratègies de reducció de l'ús de vehicles privats per anar a la feina, plans per reduir l'impacte ambiental de les cantines i en l'organització d'esdeveniments. Seguidament apareixen "BEMPs" relacionades amb el canvi climàtic, amb iniciatives de mobilitat sostenible, de contenció de l'expansió urbanística protegint els espais naturals limítrofs de les ciutats, d'implementació de plans d'acció per a la protecció de la biodiversitat i inversions en la regeneració de zones verdes i espais urbans abandonats, de reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, de gestió de residus, de reducció del consum i de reutilització de l'aigua, d'introducció de criteris ambientals en els contractes de subministrament de béns i serveis al sector públic tenint en compte els impactes ambientals en tot el seu cicle de vida i de programes de sensibilització ambiental.

Destacar que en l'apartat de conclusions de l'informe s'identifiquen unes taules amb indicadors de rendiment ambiental rellevants i referents a nivell d’excel·lència com a mesures del que és possible aconseguir establint prioritats d’actuació per a una millora ambiental contínua. Dos exemples serien tenir un consum total d’aigua en els edificis d’oficines inferior a 6,4 m3 per persona treballadora i any o tenir un consum de paper d’oficina inferior a 15 fulls A4 per persona treballadora a jornada completa.

Font i més informació descarregant la publicació en el següent enllaç.

CateringCatering

Aliments ecològics i de qualitat diferenciada en el càtering institucional de la Mercè

Bona pràctica d'inclusió de criteris ambientals des de la Gerència de Recursos

Amb motiu de les Festes de la Mercè 2019 es va adjudicar, amb mesures de contractació pública sostenible, la contractació dels serveis de càtering a incloure en la realització d'actes institucionals els dies 20, 21, 22 i 24 de setembre a l'Edifici Palau de l'Ajuntament i al Palauet Albèniz. La Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol de la Gerència de Recursos ha licitat per primera vegada aquests serveis de restauració valorant la proposta de productes de comerç just, de temporada, de proximitat, de qualitat diferenciada, d'agricultura ecològica i també l'oferta de plats de cuina catalana.

Finalment, l'empresa que ha resultat adjudicatària d'aquesta licitació, ha ofert més productes de qualitat diferenciada i productes procedents d'agricultura ecològica dels estrictament valorats en el plec de contractació. De manera que, per primera vegada, en els actes institucionals de les festes de la Mercè a Barcelona s'han pogut degustar quatre productes de qualitat diferenciada: poma de Girona, oli de Siurana, mongeta del Ganxet i formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya (acreditats mitjançant una certificació denominació d’origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP), i quatre productes més d'agricultura ecològica: cava, cafè, infusions i ous (acreditats pels organismes autoritzats per aquestes regulacions com el CCPAE a Catalunya).

Altres criteris ambientals inclosos com a obligatoris en el plec de prescripcions tècniques són l'execució de pràctiques de prevenció i bona gestió de residus i la valoració de la formació ambiental del personal. Concretament, l’empresa adjudicatària:

 • ha d'utilitzar preferentment safates, plats, gots i coberts reutilitzables, i en cas d’haver d’utilitzar vaixella o coberteria d’un sol ús (plats i coberts), ha de fer servir estris compostables segons la norma UNE-EN 13432:2001 o equivalent,
 • es compromet a fer formació continuada al personal en relació a la recollida selectiva dels residus i el desenvolupament de bones pràctiques en prevenció i gestió de residus propis.
 • es compromet a implementar mesures aplicades per aconseguir millores ambientals reals durant l’execució del servei (p. ex. en consum energètic i d’aigua, transport de productes i personal).

Més informació en el Plec de clàusules administratives i en el Plec de prescripcions tècniques.

Cursa_MerceCursa_Merce

Samarretes per la Cursa de la Mercè amb baix impacte ambiental!

Bona pràctica d'inclusió de criteris ambientals de la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius

Com cada any arriba una de les grans activitats esperades de la festa major, la 41a edició de la Cursa de la Mercè, l'esdeveniment esportiu popular de la ciutat de 10 quilòmetres de distància, que ha tingut lloc el dissabte dia 29 de setembre. Per primera vegada el contracte de subministrament de samarretes per a la cursa incorpora millores ambientals. L'Institut Barcelona Esports (IBE) de la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius ha obsequiat, com cada any, la participació de les persones esportistes amb samarretes tècniques que incorporen, com a novetat, mesures de contractació sostenible per generar el mínim impacte ambiental durant les edicions 2019, 2020 i 2021.

L'empresa que ha resultat adjudicatària dels serveis de la confecció de les samarretes de la Cursa de la Mercè ha ofertat samarretes tècniques amb els següents criteris ambientals, durant tres anys consecutius:

 • Confecció lliure de substàncies nocives mitjançant la certificació ambiental MADE·IN GREEN by OEKO TEX®, verificant que estan fabricades sota condicions de treball segures i socialment responsables i utilitzant processos respectuosos amb el medi ambient, amb la consegüent repercussió positiva en relació als riscos sobre la salut de les persones atletes;
 • Reducció de la petjada de carboni en el transport local de les samarretes des del magatzem fins a la fira del corredor amb ús de vehicles ECO amb distintiu ambiental de la DGT; i,
 • Reducció dels residus en l'embalatge en un 75%  (acreditat mitjançant la fitxa tècnica del format de caixa de l'embalatge de les samarretes que especifica la massa total de residus) i eliminació de la bossa protectora individual de les samarretes.

Altres aspectes sostenibles de la cursa han estat l'eliminació total dels gots de plàstic dels avituallaments de la cursa, substituint-los per gots compostables. Els esportistes han comptat amb un únic got compostable personalitzat que podia ser dispositat en els contenidors de recollida orgànica ubicats al llarg de tots els carrers per on passa la cursa.

Font i més informació al web Institut Barcelona Esports i Ajuntament + Sostenible.

Més notícies

Nova directiva vehiclesNova directiva vehicles

Nova directiva de vehicles europea que promou els vehicles d'emissió zero i de baixes emissions

Estimular el mercat a través del seu foment en la compra i contractació pública

La nova directiva sobre vehicles nets (2019/1161), que ha entrat en vigor el passat mes d’agost, ha millorat la capacitat del sector públic d’exigir solucions de mobilitat neta a les licitacions de contractació pública, amb l’objectiu de donar suport al desplegament de vehicles nets a tota la Unió Europea. L’àmbit d’aplicació de la Directiva sobre vehicles nets també s'ha ampliat per incloure formes de contractació diferents de la compra de vehicles, inclosos contractes de lloguer de vehicles i serveis de vehicles com serveis de transport, correu i paqueteria i recollida de residus.

La nova Directiva exigeix ​​que en les decisions de compra es tinguin en compte els impactes energètics i ambientals vinculats al funcionament dels vehicles durant tota la seva vida. Aquests impactes de la vida dels vehicles inclouran com a mínim el consum d’energia, les emissions de CO2 i les emissions de contaminants regulats de NOx, NMHC i partícules. Els compradors també poden considerar altres impactes ambientals. S'ofereixen dues opcions per complir els requisits: establir especificacions tècniques per al rendiment energètic i ambiental, o incloure els impactes energètics i ambientals com a criteris d'adjudicació en el procediment de compra.

Aquesta internalització dels costos externs en les contractacions de vehicles nous és un dels principals avenços de la nova normativa que millorarà la contribució del sector del transport a les polítiques ambientals, climàtiques i energètiques de la Comunitat reduint el consum d’energia, les emissions de CO2 i els contaminants. Es preveu que la Directiva resulti, a llarg termini, en un desplegament més ampli de vehicles nets i eficients energèticament. L’augment de les vendes ajudarà a reduir els costos a través d’economies d’escala, donant lloc a una millora progressiva del rendiment energètic i ambiental de tota la flota de vehicles.

S'especifiquen doncs els objectius d'adquisició mínims per a cada categoria de vehicle i per a cada estat membre. Els objectius mínims de contractació pública per a vehicles lleugers, camions i autobusos nets s’expressen com a percentatges mínims respecte al total de vehicles de tots els contractes públics i contractes de servei públic que cada país haurà de contractar. A tall d'exemple per a Espanya per al 2030 aquest percentatge és d'un 36,3% pels vehicles lleugers, un 14% pels camions i un 65% pels autobusos. I és que el transport per carretera és responsable del 73% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) relacionades amb el transport a la Unió Europea, i al voltant d’un 20% de les emissions totals, convertint-lo en un dels àmbits d’acció més importants a la transició cap a una societat baixa en carboni.

Font i més informació en aquest enllaç (en anglès), en un resum (en anglès) i descarregant el document que resumeix els canvis de la nova Directiva (UE) 2019/1161 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019 (en castellà), que modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i eficients energèticament

LCC_toolLCC_tool

Noves eines de costos del cicle de vida per ordinadors/monitors i il·luminació interior/exterior

Suport de la CE per a la compra pública verda

La Comissió Europea acaba de desenvolupar dues noves eines per calcular, per una banda, els costos del cicle de vida (Life Cycle Costs-LCC) dels ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i monitors i, per l'altra, els costos del cicle de vida de la il·luminació interior i la il·luminació de carreteres. Les eines LCC han estat especialment disenyades per a ser usades en les compres i adquisicions del sector públic i per això es proporcionen amb unes guies d'ús on es detallen les seves instruccions respectives pertinents.

Segons les directrius europees de contractació actuals, el cost o el preu forma part de l’avaluació de qualsevol procediment d'adquisició d'un producte o servei. Però el preu de compra és només un dels elements de costos en tot el procés de compra. El cost del cicle de vida significa tenir en compte tots els costos que es produiran durant la vida útil del producte o servei i, aquests, s'engloben en tres fases:

 • Preu de compra i tots els costos associats (lliurament, instal·lació, assegurança, etc.)
 • Costos d’explotació, inclosos l’ús d’energia, combustible i aigua, recanvis i manteniment
 • Costos de fi de vida (com ara desinstal·lació o alienació) o valor residual (és a dir, ingressos procedents de la venda del producte)

Mitjançant aquest enfocament, les autoritats públiques tenen en compte els costos d’ús, manteniment i eliminació dels recursos que no es reflecteixen en el preu de compra. Així sovint, es poden donar situacions en què un producte o servei que és més ecològic també sigui més barat. El principal potencial d’estalvi durant el cicle de vida d’un bé o servei és l'estalvi en l'ús d'energia, aigua i combustible, l'estalvi en el manteniment i la substitució i l'estalvi en els costos d’eliminació. La normativa especifica que, quan s’utilitzi el LCC, el mètode de càlcul i les dades que han de proporcionar els licitadors, s’han d'especifcar en els documents de contractació. També s'apliquen regles específiques sobre mètodes per assignar costos a externalitats ambientals, garantint que aquests mètodes siguin justos i transparents.

Les Eines LCC formen part d’un ventall d’eines específiques desenvolupades per oferir suport en la compra pública verda i, per aquesta tardor, hi ha previst que n'estiguin disponibles dues més: eina per calcular els costos de cicle de vida de les Màquines de Vending i els costos de cicle de vida dels Equips d'impressió.

Font i més informació al Web LCC del GPP.

Paviment_generadorPaviment_generador

Paviments generadors: com incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat

El laboratori i.lab cerca una solució global operativa i funcional per posar en marxa una prova pilot a la ciutat

A través de l’Agència d'Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, l'Ajuntament de Barcelona llança el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a la ciutat. L’objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i impulsar la producció d’energia neta en l’àmbit local.

Barcelona s’ha compromès, per al 2030, a reduir el 45% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per càpita, respecte als valors del 2005, la qual cosa implica reduir el consum mitjançant mesures d’eficiència energètica i també incrementar la generació renovable a escala local. En aquest context i per poder assolir aquests objectius de reducció, es vol analitzar si incorporar generació renovable als paviments de la ciutat pot fer-hi una contribució important. I és que Barcelona té aproximadament 1.380 km lineals de carrers, amb una superfície d’11 km2 de calçades i 9 km2 de voreres, superfície que és superior als 17,64 km2 de terrats. A més, la ciutat està en procés de renovar una part important de les seves calçades.

Els projectes que es presentin a aquest nou repte han de permetre cobrir els usos i consums existents a la ciutat, sense generar-ne de nous, i han de preveure la injecció de l’energia produïda a la xarxa elèctrica de la ciutat. A més, les propostes s’han de dissenyar tenint en compte que els paviments generadors d’energia s’instal·laran a la intempèrie i, per tant, han de complir amb els requeriments de seguretat i resistència necessaris. La iniciativa no cerca solucions tecnològiques aïllades, sinó que es concep com una solució global de gestió operativa i funcional. La proposta guanyadora, que es donarà a conèixer al novembre en el marc de l’Smart City Expo, rebrà una subvenció de 30.000 euros per posar en marxa una prova pilot a la ciutat, amb la qual s’avaluarà la viabilitat de la instal·lació durant sis mesos. Si els resultats són satisfactoris, es plantejarà la incorporació dels paviments generadors d’energia en els processos de renovació del paviment de la ciutat a mitjà termini.

Les propostes es podien presentar fins a finals de setembre i el projecte guanyador es coneixerà entre el 18 i el 20 de novembre de 2019. Més informació a l'i.lab i a Info Barcelona.

Agenda2030Agenda2030

Barcelona es compromet amb els objectius de l’Agenda 2030

Vol ser una ciutat resilient, habitable, amb zero emissions i pobresa zero l’any 2030

Des del Programa A+S s'impulsa la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals per assolir l'Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides. Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona, a finals de juliol, va traslladar al govern espanyol el seu compromís envers la consecució dels 17 ODS i de l'Agenda 2030 per transformar el món. La tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, es va reunir a Madrid amb Cristina Gallach, Alta Comissionada del govern espanyol per a l’Agenda 2030, per traslladar-li “la voluntat decidida” de Barcelona de complir amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per a fer front als grans reptes en matèria de lluita contra les desigualtats, creixement inclusiu i lluita contra el canvi climàtic”, a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Amb aquesta reunió a Madrid, es va voler crear un marc de treball estable entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Estat, que ajudi a les dues administracions a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de l’Agenda 2030. “Les ciutats hem de ser actors determinants per abordar aquesta Agenda 2030, i Barcelona vol liderar la transició digital, energètica i la coordinació territorial necessàries per tenir una ciutat resilient, habitable, amb zero emissions i pobresa zero l’any 2030”, va destacar Bonet a la sortida de la reunió. Les dues responsables de coordinar les actuacions que donin compliment als objectius de desenvolupament sostenible es van emplaçar a cercar sinergies i estratègies de col·laboració que permetin una implementació eficaç de l’Agenda 2030 tant a l’Ajuntament de Barcelona com a la ciutat per lluitar contra les desigualtats, garantir un creixement inclusiu que permeti dibuixar un horitzó de pobresa zero i fer front a l’emergència climàtica.

L'Agenda 2030, és el compromís assumit l’any 2015 per 193 països de les Nacions Unides, que consta de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que han d'adoptar tots, ja siguin rics, pobres o d'ingressos mitjans, per promoure mesures per a la prosperitat alhora que protegeixen el planeta. Els països, i les regions i ciutats, tenen la responsabilitat primordial de fer el seguiment dels progressos aconseguits en el compliment dels objectius per acabar amb la pobresa, afavorir el creixement econòmic, lluitar contra el canvi climàtic i promoure la protecció del medi ambient, entre d'altres. La localització dels ODS és el procés que té en compte el context subnacional en el compliment de l’Agenda, des de la definició dels objectius, la incidència i la sensibilització, fins a la implementació i l’ús d’indicadors per a mesurar i avaluar el procés. Localitzar no significa un canvi radical, sinó una oportunitat per a reorientar les prioritats i polítiques locals, i demostrar el rol dels municipis en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell nacional i global. 

Font i més informació: Servei de Premsa i Nacions Unides.

Recursos / Recomanem

WebinarWebinar

Webinar sobre els criteris en Il·luminació de carreteres i Senyals de trànsit

Fòrum de la CE i suport per aplicar els nous criteris

Aquests seminari que organitza la Comissió Europea té per objectiu proporcionar suport entorn als criteris de compra pública verda (Green Public Procurement -GPP) recentment actualitzats per als grups de: Il·luminació de carreteres i Senyals de trànsit, dissenyats per ajudar les autoritats públiques a reduir els impactes ambientals associats al seu disseny, instal·lació i funcionament. El programa de la formació és el següent:

 • Benvinguda, Enrico Degiorgis, DG Medi Ambient, Comissió Europea,
 • Introducció als criteris GPP de la UE per al transport per carretera, Shane Donatello, Centre de Recerca Conjunt (JRC), Comissió Europea,
 • Un contracte marc de rendiment energètic per a les autoritats públiques italianes, Cristina Gironi Consip,
 • Contractació de rendiment energètic d’il·luminació de carrertera eficient a Jimena de la Frontera, Pablo Quero Garcia, Diputació de Cadiç.

Els webinars GPP proporcionen un fòrum per informar a les parts interessades que treballen en la contractació pública sobre novetats importants en els recursos disponibles i el context legislatiu per a la compra ública verda, sent una bona oportunitat per a fer preguntes i originar debats.

Font, més informació i inscripcions en el següent enllaç.

Renaturalitzar_ciutat_1Renaturalitzar_ciutat_1

Coneix la publicació "Renaturalització de la ciutat"

Gentrificació verda i Pla del verd i Biodiversitat 2020 de Barcelona

El llibre, editat per la Diputació de Barcelona, ha estat coordinat per Eloi Juvillà amb la participació de diversos especialistes en infraestructures verdes i verd urbà, té com a objectiu donar suport als agents públics que intervenen en la planificació i gestió urbanes per aplicar estratègies de renaturalització i actuacions de verd urbà en les seves ciutats.

La publicació està estructurada en tres blocs temàtics, un primer sobre models teòrics en el que es recull la importància d el naturalització de la ciutat i els seus efectes a partir de cinc visions com l’urbanisme, la biofilia, l’anàlisi territorial, l’ecologia urbana i la biodiversitat. El capítol de la gentrificació verda a Barcelona indica que aquesta s’ha produït en parcs situats als barris més desitjables, és a dir, que s'ha donat la creació de parcs en barris socialment vulnerables en antigues zones industrials (i riberenques) dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella o la zona sud d’Horta-Guinardó. També apunta que els següents passos consisteixen a examinar com es poden introduir els serveis verds en els districtes en reurbanització com Sant Martí i Ciutat Vella sense convertir-los en instruments de gentrificació.

Un segon bloc presenta diferents estratègies desenvolupades per ciutats que, voluntàriament, han decidit realitzar les seves polítiques de renaturalització o construcció urbana, que els permeten teixir xarxes i aliances amb altres ciutats. En aquest capítol s’explica la iniciativa de la Comissió Europea de les capitals veredes europees mitjançant els concursos Green Capital i Green Leaf.

En el tercer bloc s’expliquen tres projectes concrets de ciutats que utilitzen la renaturalització com a motor de la transformació urbana i millora d ela qualitat de vida dels seus ciutadans, com són l’Anella verda de Gandia o el Pla del verd i la Biodiversitat de Barcelona, i Valladolid com exemple de nova fornada de ciutats que veuen en la implementació de Solucions Basades en la natura són, una eina de millora de la qualitat de vida. En el cas de Barcelona, les polítiques municipals de biodiversitat resumides en el pla del verd i la biodiversitat de barcelona 2020, presenten l’impuls de la flora i la fauna per millorar la natura urbana i promoure la connexió de la ciutadania amb aquesta natura. La intervenció humana segueix essent intensa, seleccionant quines espècies es planten, portant plantes invasores si així es decideix, afavorint plantes espontànies, permetent i afavorint l’entrada d’algunes espècies animals. Així és com un paisatge naturalitzat a la ciutat segueix essent un paisatge intervingut, encara que d’una forma i amb una intensitat diferents. La jardineria canvia, tant per l’àmbit de què s’ha d’ocupar, com per la manera de fer-ho. I això ho fa al servei d’una ciutat més saludable i equitativa, on beneficiar-se de la connexió amb la natura sigui més senzill i més quotidià.

Podeu descarregar el llibre en el següent enllaç.

Agenda

ERSCP 2019ERSCP 2019

19 edició Taula rodona europea per al consum i la producció sostenibles

15/10/2019

A Barcelona, participa-hi!

L’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST.UPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya és l’organitzador d’aquest important esdeveniment, que se celebra des del 1994 i és una de les conferències més destacades d’Europa sobre consum sostenible, economia circular, indústria i negoci sostenibles, i educació per a la sostenibilitat.

L’objectiu principal de les conferències European Roundtable for Sustainable Consumption and Production (ERSCP) és fomentar la discussió entre els agents implicats en el consum i la producció sostenibles: empreses, institucions públiques, universitats, instituts i centres de recerca, ONG, pimes, associacions professionals, responsables de la presa de decisions, etc.

La transició cap a una Europa circular és una oportunitat per transformar la nostra producció i consum i fer-la més sostenible. La comissió europea va definir el pla d'acció de la UE per a l'economia circular: tancar el bucle, que té com a objectiu ser fonamental per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) el 2030, en particular l'objectiu 12 de garantir patrons de consum i producció sostenibles. Per això el programa ERSCP 2019 posa l’èmfasi en el paper del disseny de models de producció i de consum, a més de la sostenibilitat dels productes i serveis lliurats al mercat. Les intervencions s'estructuraran al voltant de les cadenes de consum, economia circular, indústria i empresa i educació, considerant els enfocaments transversals de la transdisciplinaritat, la innovació, el disseny i la política, ja que són crucials per a qualsevol transformació cap a una societat de producció i consum sostenible.

Font i més informació al Web ERSCP 2019.

Taula_ECTaula_EC

Taula per l'Emergència Climàtica

17/10/2019

Participa aquesta tardor a les sessions de debat

La Taula per l'Emergència Climàtica té com a objectiu elaborar els continguts de la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020. Al llarg d’aquesta tardor s’han programat 4 sessions de treball amb l’objectiu de debatre els seus 12 àmbits estratègics: 

 • Dijous 3 d’octubre: cicle de l'aigua i litoral, molt més verd, renovables (terrats i espai públic) i sobirania alimentària;
 • Dijous 17 d’octubre: Les persones primer: justícia climàtica i tardor, mobilitat, economia circular i consum responsable, acció cultural i cooperació pel clima;
 • Dijous 7 de novembre: emissions i salut, urbanisme sostenible, rehabilitació i residu 0; i
 • Dijous 7 i 28 de novembre: declaració d'emergència climàtica de Barcelona.

 

 

Consulteu una breu descripció de cada àmbit estratègic a debat en el següent enllaç.

Per participar-hi, cal que indiqueu a quin tema voleu participar en cada una de les sessions al següent formulari. Per facilitar la dinàmica de treball, es recomana la participació d’un màxim de dues persones per entitat a cada sessió. Cal que cada persona ompli un formulari d’inscripció indicant les sessions a què assistirà. Us recomanem seguir les sessions per rebre notificacions de les trobades.

Font i més informació a la plataforma de participació Decidim Barcelona.

A la feina biciA la feina bici

Nova pedalada de treballadors!

23/10/2019

“A la feina, en bicicleta”

L’Àrea d’Ecologia Urbana organitza l’activitat “A la feina, en bicicleta” per promoure l’ús d’aquest mitjà de transport entre els treballadors municipals. L'esdeveniment inclou una exposició sobre consells de seguretat i normativa per circular en bicicleta en diferents situacions: carril-bici, zona 30, zones de prioritat per a vianants, etc. i un recorregut posterior com a pràctica de circulació. Cal portar la bicicleta.

El recorregut s'inicia a l'estació de Sants i finalitza al Parc Joan Miró, discorrent per diferents tipus de carrers i inclou la visita a alguns dels nous carrils-bici, amb una breu visita a l’edifici de la seu del districte de les Corts, el qual ha estat distingit recentment com a “Edifici Amic de la Bici”, i una visita al projecte de la superilla de Sant Antoni. Finalment, hi haurà un berenar al Parc de Joan Miró on també es podran provar bicicletes elèctriques.

L'activitat està adreçada a tot el personal prèvia inscripció. Si estàs interessat/da has d’emplenar aquest formulari. Hi podran participar les 50 primeres persones que ho emplenin. Si finalment no pots anar o per a qualsevol qüestió, contacta aquí.

Font i més informació Departament de Comunicació Interna de l'Ajuntament de Barcelona.

Setmana_Residus_2019Setmana_Residus_2019

11a edició Setmana Europea de prevenció de residus

16/11/2019

Canvia els teus hàbits, redueix els residus!

Enguany la 11a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus posa el focus en l’Educació i comunicació per la prevenció de residus, per fomentar un canvi de comportament a l’hora de produir i comprar productes i gestionar aquests residus. Per això l’eslògan és: "Canvia els teus hàbits, redueix els residus” (“Change your ways, reduce your waste).

Els objectius són: donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria; fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa; fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus; i promoure el  canvi del comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

Font i més informació wel del portal europeu EWWR.