Llistat de notícies de butlletí - Destacat a l'Ajuntament

Actualització de les Instruccions Tècniques de sostenibilitat de Projectes d’Obres i Serveis d’Alimentació

Addicionalment, s’està finalitzant una nova Instrucció Tècnica sobre gestió d’equipaments municipals

Les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat (aprovades en 2017) es desenvolupen per donar resposta i compliment a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals i proposen criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris. Anualment es fa una valoració dels resultats d’ambientalització de la contractació obtinguda, que es publica al Observatori del Programa Ajuntament + Sostenible.

En cas de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, aplicable a projectes d’espai públic i edificis municipals, s’ha dut a terme una revisió per incorporar nous desenvolupaments i exigències ambientals més estrictes, com són la obligatorietat de complir requeriments i protocols interns relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, els edificis ciclables o la naturalització del verd.

Com a elements nous s’han definit criteris per la consideració del cicle de vida d’infraestructures així com el càlcul del cost total de propietat per projectes d’edificació. També s’incorporen criteris per fer front a l’emergència climàtica, tant en l’espai públic com en l’edificació.

La Instrucció de Projectes d’Obres està pendent de signatura, i s’espera la seva publicació en breu.

La Instrucció tècnica per l’aplicació de criteris ambientals en els contractes de gestió d’Equipaments de titularitat municipal és una instrucció de nova creació amb la qual es regulen a nivell del contracte de gestió de l’equipament els aspectes traspassats a l’empresa gestora sobre els què incidirien la resta d’instruccions: neteja de l’edifici, equips informàtics, serveis de bar i màquines de vènding, materials de comunicació o organització d’activitats, entre d’altres. Es preveu la seva publicació a principis del 2021.

Pel que fa la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentaciós’ha iniciat el seu procés d’actualització coincidint amb Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible de Barcelona.

La elaboració o revisió de les instruccions inclou un procés intern de col·laboració amb els diferents actors municipals responsables dels aspectes específics tractats en cada cas.

Les instruccions determinen els criteris ambientals comuns que cal introduir en la compra i la contractació dels productes i serveis a tot l'Ajuntament. Defineixen uns estàndards mínims de compliment que doten d'homogeneïtat la contractació municipal.

Les Instruccions vigents en cada moment es poden consultar aquí.

 

CEM Turo de la PeiraCEM Turo de la Peira

Balanç exitós dels primers 2 anys d’aplicació del Protocol d’Energia per a edificis municipals

Amb la seva aplicació s’ha aconseguit una reducció d’un 50% en consum d’energia respecte els requisits normatius i altres millores energètiques

El Protocol d'Energia va néixer l'abril de 2018, impulsat per l'Agència d'Energia de Barcelona, com a responsable dels edificis municipals en l'àmbit energètic, per definir com s'havien de justificar els projectes d'edificis municipals nous i rehabilitats el compliment dels objectius energètics recollits a la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres i la valoració d'aquests dos anys de funcionament ha estat molt positiva.

Concretament, l'aplicació del Protocol per part dels promotors municipals de projectes d'obres d'edificació s'ha traduït en més d'un 95% dels projectes amb una qualificació energètica A sobre consum d'energia primària no renovable, una reducció del 50% de mitjana en consum d'energia respecte els requisits normatius i una generació renovable que cobreix de l'ordre del 40% del consum previst d'aquests edificis.

Aquestes dades es van presentar en una valoració conjunta entre l’Agència d’Energia de Barcelona i els diferents serveis i direccions municipals vinculats amb la redacció de projectes, la seva construcció i la rehabilitació d’edificis i equipaments municipals.

Més informació a la web de l’Agència d’Energia de Barcelona.

La foto és del CEM Turó de la Peira promogut per BIMSA i l’Institut Barcelona Esports.

Procura+ webinar sobre bones pràctiques de compra socialment responsable d’equips informàtics

Es presenten 5 casos de bones pràctiques, entre elles una licitació d’equips informàtics de l’Ajuntament de Barcelona

En el marc del projecte MakeICTFair es van dur a terme experiències pilot que exemplifiquen el procés d’incorporació de clàusules socials en la licitació d’equips informàtics. Les experiències i recomanacions de les administracions participants es presenten en dues sessions online, organitzades per Procura+, la Xarxa Europea de Compra Pública Sostenible.

La primera sessió proporcionarà passos cap a la integració de criteris socials a les licitacions de contractació de TIC. La segona sessió donarà informació sobre el seguiment dels criteris socials mitjançant la gestió de contractes.

L’Ajuntament de Barcelona participarà en la primera sessió amb la presentació “Afrontar els reptes del mercat: com el compromís del mercat ajuda a incloure criteris socials

El webinar (en angles) consta de dues sessions complementàries, els dies 9 de novembre i 10 de desembre a partir de les 10:00 h. Mes informació i el link per la inscripció es poden trobar aquí.

Més notícies

Revertir el malbaratament alimentari a institucions sanitàries, dos hospitals catalans recollits com a casos d'èxit

L'Hospital de la Vall d'Hebron, en transició cap a un nou model alimentari millorat en aspectes ecològics i socials, també reforça les pràctiques de prevenció i aconsegueix reduir el malbaratament alimentari.

A les institucions sanitàries el malbaratament alimentari pot assolir nivells del 25% dels aliments adquirits. Aquesta situació es pot revertir aplicant tot un seguit de recomanacions com millorar el sistema de planificació i gestió dels menús, la comunicació interna amb els pacients, major sensibilització i formació del personal o la quantificació regular dels residus orgànics a cuines i sales.

Són els resultats als quals ha arribat el projecte MECAHF desenvolupat per  Health Care Without Harm (HCWH) Europe, amb el suport financer de la Comissió Europea.

El projecte també ha constatat l'existència de casos d'Hospitals europeus que ja estan implementant estratègies importants per prevenir i reduir el malbaratament alimentari a les seves instal·lacions.

Entre aquests es recullen els casos de l'Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona i l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Del primer n'assenyala l'optimització dels plats, la donació a entitats socials i el reciclatge de la fracció orgànica dels residus de cuina i cafeteria. Del segon se'n destaca l'esforç d’ajustar la dieta a les necessitats dels pacients i per millorar la comunicació i coordinació entre el personal de cuina i els pacients, així com haver estat pioner en avançar en el compostatge dels residus orgànics.

Més informació sobre aquest projecte la trobareu aquí

La contractació pública sostenible, instrument estratègic en les noves polítiques ambientals europees

La Comissió Europea destaca el paper de la contractació pública en l’assoliment dels objectius de les polítiques ambientals sectorials

L’“European Green Deal” o Pacte Verd Europeu es el nou pla d’acció per impulsar un ús eficient de recursos, restaurar la biodiversitat i reduir la contaminació. Entre els diferents àmbits d’actuació del Pacte Verd, com són l’energia, la mobilitat, l’agricultura o la biodiversitat, es destaca el paper de la contractació pública per assolir els nous objectius ambientals.

El Pla d’Acció d’Economia Circular (COM (2020) 98 final 11.3.2020) preveu, entre d’altres, establir criteris que millorin la durabilitat, reparabilitat i reutilització de productes, al mateix temps que es restringeixen els productes d’un sol ús i es millora la informació als consumidors a través d’un “passaport de producte”. Com a part de la nova política de producte europea, la Comissió proposarà l’establiment de criteris ambientals d’obligat compliment en la contractació pública per diferents grups de productes prioritaris, així com l’obligatorietat de fer el seguiment del grau d’implementació. La reducció de l’embalatge és una altra prioritat.

L’Estratègia Europea de Biodiversitat 2030 (COM (2020) 380 final 20.5.2020) destaca el rol de la contractació pública per demanar productes i serveis que estiguin dissenyats seguint solucions basades en la natura. L’Estratègia “de la granja a la taula” per un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient” (COM (2020 381 final 20.5.2020) considera la contractació pública un instrument per estimular la demanda d’aliments d’agricultura ecològica que ajudarà a aconseguir l’objectiu d’assolir un 25% d’agricultura ecològica en les terres agrícoles europees el 2020.

La Comissió Europea també busca minimitzar la contribució europea a la desforestació i la degradació de boscos; per aquest motiu fa una consulta pública per establir polítiques que minimitzin aquest risc i vol promoure el consum de productes de cadenes de subministres lliures de degradació forestal.

Aquestes iniciatives es sumen a les polítiques climàtiques, energètiques i d’economia circular ja vigents.

Recursos / Recomanem

Guia per a la quantificació d'emissions de GEH en els contractes públics, un nou recurs de suport a la compra verda de la Generalitat

La guia proposa fer un primer pas endavant fent ús de la Calculadora d'emissions de GEH de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, una eina de càlcul d'accés lliure i ús públic.

Quan es planteja l´ús estratègic ambiental de la contractació pública, la lluita contra el canvi climàtic és una de les primeres qüestions que sorgeixen. Tanmateix, davant la demanda creixent per incorporar criteris de reducció dels nivells d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) es fa palesa la dificultat de parametritzar els resultats per la complexitat que suposen determinats càlculs, com la petjada de carboni.

Mentre no es disposi de la capacitat de fer càlculs complexos amb la certesa que requereix la contractació pública, aquesta guia proposa un primer pas: explotar les possibilitats que dóna la Calculadora de GEH per fer càlculs més simples de determinats aspectes relacionats amb tasques concretes associades a l’execució d’un contracte.

La guia concreta com fer-ho per sis casos, bàsicament associats als consums energètics - electricitat i combustibles fòssils - consums d'aigua, generació de residus i transport.

El mètode proposat es pot aplicar a qualsevol tipus de contracte públic, si bé no al contracte en la seva totalitat, sí a aspectes concrets d'aquest, en tant que es pugui acotar l'abast de determinades activitats associades al contracte, i d'aquest dins l'activitat general de l'empresa adjudicatària.

La guia es pot descarregar aquí

Com millorar la qualitat ambiental de l'alimentació en serveis sanitaris.

Publicada una guia de la xarxa Health Care Without Harm Europe de compra verda d'alimentació

Amb el suport financer de la Comissió Europea la xarxa Health Care Without Harm (HCWH) Europe ha presentat la guia How to green foodservices in European healthcare.

El document pren de referència els Criteris per la contractació i compra pública verda d'aliments, serveis de restauració i màquines expenedores, publicats per la Comissió Europea el 2019. Però més enllà d'això fa una explicació molt clara dels passos a seguir en el procediment de contractació i dels conceptes ambientals clau.

Tot plegat acompanyat d'un bon pessic d'exemples de centres hospitalaris europeus.

Més informació sobre aquest projecte la trobareu aquí.

Economia Circular: estratègies de sostenibilitat en el sector dels materials de construcció

L’Agenda de la Construcció Sostenible presenta estratègies per impulsar l’economia circular en el sector

L’Economia Circular és una de les prioritats de les polítiques ambientals, que pretén aconseguir una major eficiència en el consum de recursos naturals, a través de la reutilització de materials, l’allargament de la seva vida útil i l’ús de materials reciclats o productes recuperats.

L’Agenda de la Construcció Sostenible presenta l’Economia Circular com a tema central del seu nou butlletí. Explica les principals estratègies que es poden aplicar en el sector de la construcció, per part dels professionals, els fabricants de materials i els usuaris. L’article inclou també un vídeo que explica un exemple pràctic de rehabilitació d’un equipament de l’Ajuntament de Sabadell basat en els principis de l’economia circular, redissenyant l’edifici amb el màxim aprofitament dels materials preexistents.

La web també inclou el projecte MARKETcons, una borsa de productes de la construcció de segona mà.

Més informació a la web de l’Agenda de la Construcció Sostenible.

Agenda

Webinar sobre criteris ambientals per Centres de Dades

10/11/2020

La Comissió Europea organitza un seminari de presentació dels nous criteris ambientals per centres de dades, sales de servidors i serveis al núvol

El seminari web se centrarà en els criteris voluntaris actualitzats de la UE sobre centres de dades, sales de servidors i serveis al núvol, dissenyats per ajudar les autoritats públiques a reduir els impactes mediambientals clau, inclosos els associats a equips TIC, ús d’energia i sistemes de refrigeració.

A part de la presentació dels nous criteris ambientals per part de la Comissió Europea, la Universitat de Pisa presentarà la seva experìencia de contractació del "Green Data Center" de la Universitat.

Programa i inscripció aquí.

Contractació Pública Sostenible en la 18ª Setmana Europea de Regions i Ciutats

05/11/2020

Disponibles els vídeos de les sessions realitzades amb exemples de plecs i bones pràctiques de contractació sostenible de ciutats europees.

En el marc de la 18ª Setmana de Europea de Regions i Ciutats es van dur a terme vàries sessions temàtiques sobre contractació pública sostenible, amb l’objectiu d’intercanviar experiències entre administracions locals i regionals. Algunes de les sessions són:

-       The power of sustainable procurement: la sessió inclou entre d’altres l’estratègia d’implementació de contractació sostenible i la compra de roba de treball de la ciutat de Ghent (Belgica) i una presentació de la Comissió Europea sobre actuacions previstes en contractació publica socialment responsable.

Accés al vídeo aquí.

-       A more circular economy? The power of public procurement: la sessió inclou una introducció en la contractació pública amb criteris d’economia circular i presentacions sobre la compra d’aliments d’agricultura ecològica a Copenhaguen i Torres Vedras.

Accés al vídeo aquí.

Totes les sessions estan disponibles en la web https://euregionsweek2020-video.eu