Destacat a l'Ajuntament

Tapa_guia_caTapa_guia_ca

Disponible la nova Guia de Contractació Pública Ambiental

L'Ajuntament de Barcelona edita i presenta a les entitats la nova Guia de Contractació Pública Ambiental

La segona reunió de la Taula de Contractació Pública ha servit per incorporar les entitats ambientalistes en aquest espai estable de diàleg i debat i per presentar la Guia de contractació pública ambiental i el Decret de contractació sostenible que recull aquests criteris i principis.

Les mesures establertes a la guia persegueixen reduir l'impacte ambiental associat a l'activitat municipal a través d'impulsar i incrementar l'eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics, l'ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses contractades.

Guia_1 L'ambientalització de la contractació municipal, emmarcada en el Programa Ajuntament + Sostenible, s'ha anat consolidant des del 2001, mitjançant successives mesures de govern, decrets municipals i altres regulacions com les recentment aprovades instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els grups de productes i serveis definits com a prioritaris. Amb l’aprovació d’aquesta guia es pretén donar un impuls a la implantació d’aquestes instruccions. Per tal d'assegurar-ne el seu compliment s’ha definit un sistema de control i seguiment que incorpora noves eines i procediments (llistes de control, nou aplicatiu informàtic i elaboració d'informes de seguiment amb indicadors sobre el grau de compliment de cadascuna de les instruccions). 

Guia_3

Com a novetat, per als productes i serveis fora de l’àmbit d’aplicació de les instruccions, la Guia de Contractació Pública Ambiental inclou també pautes per a la introducció de criteris ambientals en les diferents fases de la contractació.

Els criteris ambientals especificats van acompanyats d'exemples amb la idea de facilitar i extrapolar la seva aplicació (plecs de productes i serveis, acords marc i contractació centralitzada i informes de seguiment per avaluar el compliment d'aquests criteris ambientals).

Podeu descarregar la Guia de Contractació Pública Ambiental en el següent enllaç.

Tapa_brossa_2016Tapa_brossa_2016

Principals resultats de l'estudi de brossa en edificis municipals

Implantació transversal, consolidació i seguiment de la millora de la recollida selectiva interna

Ja estan disponibles els resultats del darrer estudi, realitzat a finals del 2016, sobre els residus d'edificis administratius de l'Ajuntament de Barcelona. Des del 2004 i cada 4 anys, el consistori porta a terme, en diferents edificis interns (Cases Consistorials, Torrent de l'Olla, Diagonal, Glòries i Plaça Pi i Sunyer), una anàlisi per veure la progressió de la generació de residus i de la seva recollida selectiva.

En la següent taula s'observa la disminució progressiva, des del 2004, en la generació dels residus municipals en els edificis de Cases Consistorials i de Torrent de l'Olla:

Taula_brossa_1

Aquesta disminució registrada en els edificis de Cases Consistorials i Torrent de l’Olla és destacable perquè a nivell de Catalunya i Barcelona, i coincidint amb la recuperació de l’activitat econòmica, s’ha produït un lleuger augment de la ràtio de generació de residus per persona des del 2013.

En la següent taula s'observen els percentatges de recollida selectiva bruta (la que es recull mitjançant els contenidors de recollida selectiva) i neta dels edificis municipals analitzats i en comparació amb les dades de Barcelona, Catalunya i dels objectius del PRECAT20:

Taula_brossa_2Aquests edificis presenten uns índexs de recollida selectiva bruta molt superiors a la mitjana de Barcelona i de Catalunya, i fins i tot superen l'objectiu de recollida selectiva bruta de residus municipals establert al PRECAT20 per a l'any 2020.

La fracció de paper/cartró és la que determinada aquest bon resultat global, ja que els percentatges de recollida de les fraccions d’envasos lleugers i de matèria orgànica encara es troben molt lluny dels objectius de la planificació de residus de Catalunya.

Com a conclusió, l'informe destaca que, tot i que el paper/cartró és la fracció clau per al bon funcionament de la gestió dels residus als edificis analitzats, les fraccions d’envasos lleugers i de matèria orgànica encara tenen un gran potencial de millora que contribuiria a millorar els resultats generals de forma significativa.

Podeu accedir a tots els resultats de l'estudi de brossa d'edificis municipals en el següent enllaç.

Certificat_avinyoCertificat_avinyo

L'edifici de la Direcció de Logística i Manteniment de la Gerència de Recursos aconsegueix el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

Criteris d'eficiència, estalvi d'aigua i energia, bona gestió de residus i prevenció de la contaminació lluminosa

Les oficines de l'edifici del carrer avinyó número 7, on es troba la Direcció de Logística i Manteniment de la Gerència de Recursos, han obtingut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) per la categoria d'edificis d'ús oficines, que reconeix l'aposta per l'eficiència i la sostenibilitat.

En aquesta categoria, el Distintiu té com a principal finalitat promoure i reconèixer l'ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació i la gestió. La certificació doncs té en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la climatització i la il·luminació, d’estalvi d’aigua, la recollida selectiva de residus, la limitació del nivell de sorolls i vibracions, la compra de productes ecoetiquetats com els equips ofimàtics o la formació ambiental dels treballadors, entre d’altres.

Aquest atorgament és un pas més que ajuda a donar visibilitat i a reforçar les polítiques d'ambientalització interna que l'Ajuntament de Barcelona impulsa des de fa temps. Les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat definides per a 13 grups de productes i serveis i la Guia de Contractació Pública Ambiental en són els grans exponents.

Podeu descarregar el certificat d'atorgament clicant aquí.

Paper_2016Paper_2016

El 86% del paper d'oficina consumit a l'Ajuntament és reciclat

Aquest percentatge assoleix el màxim històric, superant el 81% que es va aconseguir l’any 2012.

L'Informe de la compra responsable de paper a les diferents dependències municipals durant el 2016 s'ha elaborat pel Programa Ajntament+Sostenible donant compliment a la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper (2015). Aquest document mostra que en totes les dependències de l'Ajuntament el consum de paper d'oficina d'origen reciclat assoleix o supera el 50%.

Paper_1

Concretament, tres dependències (el districte de Sants Montjuïc, la Gerència de Seguretat i Prevenció i la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat) han comprat el 100% del paper DIN A4 d’oficina d’origen reciclat.  Si afegim els Districtes d’Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Ciutat Vella i les Gerències de Recursos i de Presidència i Economia es pot afirmar que 10 dependències presenten un consum de paper reciclat superior al 80%. Tot i això destaca la disminució que presenta el Districte de Nou Barris i la Gerència de Drets Socials, que han passat del 61% al 50% i del 100% al 79%, respectivament. Altres districtes com Sant Andreu i l’Eixample han augmentat el percentatge de paper reciclat però encara no assoleixen el 80%.

Evolucio_paper_2016El consum de paper per tot l’Ajuntament de Barcelona durant el període posterior a l’aprovació del Decret de Fusta (2004) mostra una certa estabilitat fins al 2006. El 2007 augmenta notablement el consum, tant del reciclat com del no reciclat, i finalment, a partir del 2008 s’observa una lleugera disminució del consum total i un augment del consum de paper reciclat. Això últim es dóna en gran part com a conseqüència de l’augment del percentatge d’ús de paper reciclat de la Gerència de Recursos.

Durant el 2016 el consum total de paper ha estat de 44.535 paquets de 500 fulls, de manera que es mantenen els nivells de consum dels darrers anys.

Així, com a conclusió del període analitzat destaca l’assoliment de l’ús de paper reciclat del 86% per al 2016. Aquest percentatge assoleix el màxim històric, superant el 81% que es va aconseguir l’any 2012.

Paper_5

Per a més informació podeu enviar un mail a ajsostenible@bcn.cat.

Més notícies

Percepcio_maPercepcio_ma

Resultats de l'estudi d'opinió sobre la percepció i hàbits ambientals

Consultes ciutadanes sobre la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus, etc.

Des de maig del 2008, el Departament de Territori i i Sostenibilitat porta a terme consultes ciutadanes relatives al medi ambient amb l'objectiu de conèixer la percepció general de la ciutadania sobre l'estat ambiental de Catalunya i els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient. Algunes de les conclusions apunten:

 • Percepció general de l'estat ambiental: La contaminació, a nivell general i de l’aire, el canvi climàtic/efecte hivernacle i els residus continuen sent percebuts com els principals problemes ambientals, situant-se a gran distància de la resta de problemes esmentats.
 • Aigua: La majoria (66%) llença al rebuig les tovalloletes del wàter, palets de cotó o cotó fluix i, en menor mesura (18%) en una paperera al costat del wàter. Només un 4% afirma llençar aquests residus pel wàter.
 • Energia: Les accions més habituals per intentar reduir el consum continuen sent: la il·luminació de la llar, el menor ús del vehicle (controlant la temperatura de la calefacció i l'aire condicionat) i apagar totalment els electrodomèstics.
 • Patrimoni natural i biodiversitat: Gairebé es manté el percentatge de població que creu que l’esforç de les administracions per conservar la biodiversitat és insuficient.
 • Entitats ambientals: Augmenta el percentatge de persones que participa en alguna associació o fundació situant-se en el nivell més elevat fins ara. Concretament, un 32% afirma que actualment col·labora activament amb alguna associació o fundació de qualsevol àmbit, destacant les entitats socials, seguides de les de cooperació i les culturals.
 • Consum: L’aspecte que s'ha tingut més en compte per decidir les seves compres torna a ser la proximitat a l’origen. Els residus que generen i els certificats ecològics i etiquetes ambientals són igual d’importants i ambdós han perdut rellevància; no tenen cap pes per al 29% de la població (versus el 19% del 2014 i el 22% del 2013).
 • Canvi climàtic: El reciclatge continua sent la mesura que realitza la major part dels consultats per reduir l’efecte del canvi climàtic. A continuació, trobem mesures relacionades com: el menor ús del cotxe i d’aerosols, l'ús d'electrodomèstics que contaminen poc i el consum responsable baix en carboni.
 • Residus: Les principals accions que es realitza per intentar reduir els residus són, un cop més, la selecció d’aquests residus i el fet d’anar a comprar amb bosses pròpies.
 • Vehicles i mobilitat: Al voltant de tres quartes parts afirma que, si s'haguéssin de canviar el seu automòbil, comprarien o considerarien l'opció de comprar un vehicle híbrid o elèctric. Aquest percentatge augmenta respecte a la consulta anterior.
 • Accés a la informació ambiental: Els consultats afirmen que la difusió que fan les administracions sobre els temes ambientals és insuficient.
Podeu descarregar l'informe complet en el següent enllaç.

Font i més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Borda1Borda1

Construcció d'habitatges protegits íntegrament de fusta

Edificis sostenibles, el futur per abordar els problemes energètics globals

Al districte de Sants-Montjuïc, dins els confins de l'antic complex fabril de Can Batlló, la cooperativa La Borda ha començat a construir un bloc de 28 pisos –de set plantes i 24 metres d'altura– en règim de cessió d'ús, una fórmula de propietat col·lectiva contraposada a la individual –més en ús– i molt basada en el concepte de comunitat. 

L'Ajuntament de Barcelona ha cedit el solar a La Borda per un període de 75 anys, prorrogables a quinze més, i tots els pisos seran protegits. El finançament de la construcció s'ha fet per vies alternatives mitjançant aportacions dels socis, aportacions voluntàries i amb préstecs que aniran pagant mensualment els seus ocupants. L’edifici és pioner en noves polítiques públiques d’habitatge, ja que ha fet sortir a concurs a Barcelona set solars municipals per a la construcció d’edificis cooperatius amb característiques similars.

L'obra, desenvolupada per l'equip d'arquitectes La Col, es farà ínLaBorda2tegrament amb fusta, de fiabilitat més que contrastada i que ofereix grans prestacions mediambientals. Concretament es preveu una reducció de la demanda energètica, un disseny bioclimàtic (nivells d'aïllament per sobre de la normativa, màxim aprofitament solar, ventilació creuada, galeries a sud, pati cobert) i un confort climàtic adient (proposta de nivell de confort a partir de les enquestes a les futures usuàries). Josep Maria Montaner, Regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, va valorar l’esforç comunitari, l’arrelament territorial i la vessant ecològica del projecte.

Un altre projecte holísticament verd i sostenible és el nou Ajuntament de Melbourne, el CH2 (Council House 2): el primer edifici a Austràlia a obtenir la distinció de 6 estrelles del Green Building Gouncil d'aquest país. Gràcies aCH2_2 la innovació i a la tecnologia emprada té un sistema de renovació d'aire que elimina molt eficientment la calor generada mantenint el nivell de confort. Destaca la façana oest que té una pell protectora de lames de fusta reutilitzada que protegeix del sol de la tarda i al mateix temps permet tenir vistes a l'exterior i que penetri la llum natural.

Mitjançant un sistema CH2_1automàtic programat en funció de les estacions, les lames romanen completament obertes quan la incidència solar no és directa i es tanquen únicament quan el sol està a l'oest. Així mateix els motors de les lames funcionen amb oli vegetal i l'energia que necessiten s'obté de panells fotovoltaics col·locats a la coberta.

Font: Cooperativa La Borda i revista Arquitectura y Empresa.

Recursos | Recomanem

Informe SPPInforme SPP

Informe sobre l'estat global de la Contractació Pública Sostenible 2017

Segona edició sobre la implementació de la compra pública sostenible al món

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient ha publicat la segona edició de l'informe "L'Estat Global de la Contractació Pública Sostenible" (Global Review of Sustainable Public Procurement 2017, en angès).

Partint de l'edició anterior de 2013 i de la investigació desenvolupada durant els anys 2015 i 2016 entre 41 governs nacionals i més de 200 actors involucrats, l'informe examina, d'una banda, l'estat i l'avanç de la contractació pública sostenible als governs nacionals arreu del món i, de l'altra, busca entendre els motors, les barreres, tendències i innovacions en aquest àmbit, tant a nivell públic com privat.

Algunes de les conclusions que presenta l'informe són: el 66% dels governs nacionals que han participat en l'estudi han elaborat polítiques específiques de compra pública sostenible i duen a terme actuacions d'implementació; l'impuls més ferm és la política i el lideratge de dalt a baix; els principals obstacles són la percepció que els productes i serveis sostenibles són més cars i la manca d'experiència en la implementació de licitacions sostenibles. 

Pròximament s'afegiran, com a un suplement de la publicació, 40 fitxes amb informació descriptiva sobre les polítiques, les prioritats i les actuacions  d'implementació que s'han dut a terme en 40 governs nacionals.

L'informe es pot descarregar del Knowledge Hub del SCP Clearinghouse de Nacions Unides. També podeu visualitzar el seminari que va tenir lloc per presentar les principals conclusions de l'informe en el següent enllaç.

Font: Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP, en anglès).

textil_guidetextil_guide

Guia breu sobre la producció de cotó ecològic

Per difondre els beneficis sanitaris, econòmics i ambientals de la producció de cotó ecològic

Textile Exchange ha publicat una guia breu sobre el cotó orgànic, que dóna una visió general dels beneficis ambientals positius del cotó orgànic, amb la intenció de dinamitzar el seu ús per comerciants i marques de roba que vulguin reduir la seva petjada de carboni, d'aigua i de productes químics.

La publicació ofereix una visió general dels impactes positius del cotó orgànic, incloent-hi les preguntes més freqüents i les dades contrastades que indiquen que el cotó orgànic és l'opció de fibra preferida en comparació amb la seva contraposada fibra de producció química.

La producció de cotó ha evolucionat durant els últims 15 anys i existeix una major consciència sobre els beneficis sanitaris, econòmics i ambientals de la producció agrícola ecològica. Segons l'estudi, l'adopció dels mètodes de producció de cotó preferits ha crescut fins al 8,6% en el mercat del cotó, i el cotó orgànic continua tenint els impactes ambientals més baixos.

La recerca efectuada revela tres raons principals per donar suport a l'expansió de la producció orgànica de cotó:

 • Els impactes sanitaris i ambientals dels plaguicides han de ser reconeguts en una comparativa de la producció del cotó orgànic i del químicament cultivat.
 • L'agricultura intensiva químicament força l'ecosistema any rere any per obtenir majors rendiments, requerint l'increment de l'ús de productes químics.
 • Se sap que la producció del cotó i la fabricació de peces de vestir requereixen quantitats importants d'aigua i no és cert que el cotó químic utilitzi menys aigua que l'orgànic. A més els productes químics tòxics que s'utilitzen en la producció convencional de cotó contaminen l'aigua.

El següent gràfic mostra com el cultiu del cotó orgànic es fa amb mètodes i materials que tenen un impacte positiu en el medi ambient. Els sistemes de producció orgànics reposen i mantenen la fertilitat del sòl, incrementen biològicament la diversitat de l'agricultura i prohibeixen l'ús de plaguicides sintètics i persistents i fertilitzants, així com les llavors genèticament modificades. Les organitzacions de certificació de tercers verifiquen que els productors orgànics compleixen normes federals estrictes que tracten els mètodes i els materials permesos en la producció ecològica.

textil_ACV

Textile Exchangeés una organització internacional sense ànim de lucre que treballa amb tots els sectors de la cadena de subministraments de productes tèxtils per tal de trobar la millor manera de minimitzar i fins i tot invertir l'efecte negatiu en l'aigua, el sòl, els animals i les poblacions humanes creats per aquesta indústria.

Podeu descarregar la guia en el següent enllaç i obtenir més informació al web de Textile Exchange.

Agenda

JornadA+SJornadA+S

Reserva't el dia per la JornadA+S!

28/11/2017

Bones pràctiques ambientals i recursos disponibles per avançar cap a la sostenibilitat

La JornadA+S (Ajuntament + Sostenible) servirà per visibilitzar les bones pràctiques i enfortir el treball en xarxa envers les iniciatives d'ambientalització interna i la contractació sostenible que porta a terme l'Ajuntament des de fa més de 10 anys.

El programa de la jornada comptarà, entre altres, amb els següents continguts:

 • Presentació del nou marc de contractació sostenible,
 • Ponència inspiradora del meteoròleg Francesc Mauri,
 • Market place - dinàmica participativa per fomentar el coneixement i l'intercanvi d'experiències,
 • Presentació d'iniciatives exemplars de l'Ajuntament i lliurament dels premis A+S.

 Per a més informació: ajuntamentsostenible@bcn.cat T: 932914030

ARCARC

Projectes de prevenció i gestió descentralitzada de bioresidus

19/07/2017

Pel foment de l'economia circular en l'àmbit dels residus orgànics

L'Agència de Residus de Catalunya, organitza el proper 19 de juliol, una sessió de presentació dels projectes DECISIVE, Revolta i ECOWaste 4 Food, tres projectes de prevenció i gestió descentralitzada de bioresidus que tenen un comú denominador, fomentar l'economia circular en l'àmbit dels residus orgànics.

 • El projecte DECISIVE (DECentralIzed managment Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) és un projecte de recerca i innovació finançat per la Unió Europea en el programa Horizon 2020 en què participa l’Agència de Residus de Catalunya juntament amb altres 12 socis europeus.
 • El projecte Revolta, impulsat per l'’Agència de Residus de Catalunya i la cooperativa Tarpuna, amb la col·laboració de l’Escola El Ginebró de Llinars del Vallès, és un projecte sobre Bio Economia Circular centrat en l’acostament del ciutadà/generador de residus orgànics a la producció d’aliments a partir de la fertilització amb compost resultant del tractament dels seus bioresidus.
 • El projecte ECOWASTE4 FOOD, finançat pel programa Interreg,  pretén donar suport a les autoritats territorials per reduir el malbaratament alimentari en tota la cadena alimentària, donant suport a les ecoinnovacions mitjançant les polítiques regionals i locals com a part d'una estratègia global per a la seguretat alimentària.

La inscripció és gratuïta però com l'aforament és limitat cal incriure's aquí.

Font i més informació al web de l'Agència de Residus de Catalunya.

TimberTimber

Conferència sobre les fustes tropicals d'origen sostenible

20/09/2017

Organitzada per la Coalició Europea de la Fusta Tropical Sostenible

La Conferència de la Coalició Europea de la Fusta Tropical Sostenible (STTC), que es celebrarà els dies 20 i 21 de setembre a Aarhus (Dinamarca) oferirà l'oportunitat d'aprendre a vendre la història positiva que hi ha darrera de la fusta tropical amb origen sostenible i servirà per discutir els reptes i compartir coneixements i millors pràctiques a tota Europa. L'esdeveniment reunirà els socis i participants de la Coalició, les federacions de comerç de la fusta, els comerciants de fusta, els representants del sector de la construcció, les ONG i altres grups d'interès.

La trobada examinarà formes de comunicar els beneficis de l'ús de les fustes tropicals i les millors pràctiques, analitzant l'Anàlisi del Cicle de Vida, els objectius de desenvolupament sostenible i la mitigació del canvi climàtic. També serà una oportunitat de connectar-se amb compradors, proveïdors i prescriptors. 

El programa comptarà, el primer dia, amb una visita que recorrerà la ciutat d'Aarhus per mostrar construccions, dissenys i usos dels diferents projectes que ha desenvolupat la ciutat amb fusta tropical com el port d'Aarhus a on hi haurà un sopar de "networking". El segon dia, la conferència té previst dur a terme dues sessions plenàries i una taula rodona pel matí, i dues sessions i una cerimònia de clausura més per tarda.

L'esdeveniment és gratuït però té capacitat limitada i, per tant, cal fer la inscripció.
Font, més informació i inscripcions al web STTC.