Objectius

Durant el procés participatiu intern "Convenció A+S" els treballadors i treballadores municipals de sectors, districtes, empreses, instituts i patronats municipals van realitzar un balanç de la trajectòria del Programa i van definir conjuntament nous objectius i línies d'acció.

La redefinició dels objectius estratègics del programa suposa la incorporació de nous aspectes de la sostenibilitat com, per exemple, la millora de la recollida selectiva de residus, l'ambientalització de les obres i la construcció, el compliment dels convenis bàsics de l'Organització Internacional del Treball (OIT) o altres aspectes transversals clau com l'establiment d'una estratègia comunicativa del Programa A+S.

En aquest marc, els objectius específics del Programa A+S són:

Objectius estratègics ambientals

 1. Contribuir a la reducció d'emissions de CO2 provinents de les dependències i dels serveis municipals.
 2. Avançar en la prevenció de residus i millorar la recollida selectiva de residus a les dependències municipals.
 3. Millorar l'estalvi d'aigua en les dependències i els serveis municipals.
 4. Ambientalitzar les obres, els edificis i els projectes municipals.

Objectius estratègics socials

 1. Complir els convenis bàsics de l'Organització Internacional del Treball (OIT) en els contractes municipals.
 2. Fomentar l'economia social i sostenible.

Objectius estratègics transversals

 1. Desenvolupar una cultura organitzativa socialment responsable i ambientalment correcta.
 2. Establir una estratègia de comunicació del programa.

La Convenció A+S, com a punt d'inflexió en el marc del treball del programa, va permetre seguir avançant en la millora contínua mitjançant l'establiment de noves accions a curt i mitjà termini (2010-2015). En són alguns exemples:

 • El posicionament del programa al nivell més alt d'organització, l'establiment d'un nou conjunt d'indicadors quantitatius, la incorporació d'informes de seguiment en l'ordre del dia de la Junta Directiva i del Consell Plenari, i la incorporació de criteris ambientals en la formació interna i en els plans per donar la benvinguda al nou personal.
 • L'aplicació dels sistemes de seguiment i d'eficiència energètica i mesures d'estalvi en els edificis municipals (pel que fa a la il·luminació i l'aire condicionat), prevista en el Pla d'estalvi i millora energètica en edificis municipals (2010-2020).
 • L'aplicació del Decret d'Alcaldia per reduir l'impacte ambiental i social de les obres públiques: l'establiment de mecanismes de coordinació i cursos de formació per als proveïdors, un millor control del compliment de les normes legals relacionades amb l'ecoeficiència, i l'ús de pintures i vernissos ecològics en les tasques de manteniment d'edificis.
 • La consecució del 100% de consum de paper reciclat, la reducció del consum de paper, la millora de la recollida de residus i de les especificacions contractuals de neteja, i la reducció del consum d'aigua en els edificis públics.
 • La incorporació de clàusules ètiques (compliment dels convenis fonamentals de l'Organització Internacional del Treball) en els plecs tipus i la creació d'una «oficina virtual» per a l'assistència tècnica en la compra responsable.

Així mateix, s'han definit un conjunt d'accions a llarg termini (període 2016-2020) per a la consolidació i l'ampliació del Programa A+S en totes les àrees, districtes, sectors i organitzacions públiques mitjançant la definició d'indicadors en els mapes estratègics del nou model Barcelona 2.0. Pel que fa als objectius ambientals i socials, es progressarà mitjançant la introducció d'objectius i accions addicionals específiques, com ara la creació d'un estàndard d'excel·lència ambiental per a la construcció i la rehabilitació.

Subscriu-te al bulletí!