Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat

Les instruccions són l'instrument per donar resposta a la part ambiental de la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d'Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013).

S'han definit i consensuat amb tots els actors implicats i rellevants i determinen els criteris ambientals comuns a introduir, de forma homogènia a tot l'Ajuntament, en la compra i contractació dels 12 grups de productes i serveis definits com a prioritaris:


Què contemplen?

Fill 131Created with Sketch.

Les instruccions determinen els criteris ambientals comuns que cal introduir en la compra i la contractació dels productes i serveis a tot l'Ajuntament. Defineixen uns estàndards mínims de compliment que doten d'homogeneïtat la contractació municipal.

A qui apliquen?

Fill 131Created with Sketch.

A totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Hi ha excepcions?

Fill 131Created with Sketch.

En el supòsit que la unitat promotora d’un contracte no consideri viable o eficient la inclusió de cap mesura de contractació pública sostenible motivarà la decisió en l’informe de necessitat que constarà en l’expedient de contractació.

Quin és l'abast i quins són els criteris a aplicar?

Fill 131Created with Sketch.

A cada instrucció es de neixen les tipologies dels productes i serveis als quals s'apliquen les instruccions (abast), les línies generals que estableix la instrucció (prioritats) i els aspectes ambientals que cal incloure en la contractació (criteris ambientals).

Se'n fa un seguiment?

Fill 131Created with Sketch.

Sí, la informació per complimentar les dades de seguiment se sol·licitarà específicament a les unitats promotores dels contractes quan es consideri oportú.

Procés participatiu

Fill 131Created with Sketch.

La regulació de les mesures ambientals que contenen les diferents instruccions tècniques han estat el resultat d'un procés participatiu intern de més de 200 agents municipals de departaments i àrees diferents que van dur a terme durant l'any 2014 per definir els criteris ambientals específics, així com la forma d'incloure'ls en la contractació municipal.

Repercussió

Fill 131Created with Sketch.

Es tracta d’una iniciativa pionera en l’àmbit nacional i internacional que consolida el compromís de l’Ajuntament per afavorir l’acció social i el respecte pel medi ambient a través de la seva contractació.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible