Energia

La diagnosi portada a terme en el marc del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona (2011-2020) indica que el gruix del consum d'energia dels serveis i dependències municipals correspon als edificis (el 52% del total), seguit per l'enllumenat públic (20,1%), la flota de vehicles per a la recollida de residus (15,8%), els serveis municipals (8,8%) i les altres flotes (3,4%).

Estalvi energia

El Programa Ajuntament + Sostenible recull i impulsa els objectius del programa municipal del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona (2011-2020) i del Pla d’Estalvi i Millora Energètica als Edificis Municipals 2010 (PEMEEM), que són:

  • Racionalitzar l'ús de l'energia en equipaments nous i ja existents, en dos vessants diferenciats: la millora de l'eficiència de les instal·lacions i els aparells (lluminàries, equips informàtics, etc.) i el foment d'un millor ús i gestió de les instal·lacions, com persegueix la Instrucció d'Alcaldia als serveis per promoure un ús racional de l'aire condicionat a les dependències municipals (2005).
  • Rebaixar la proporció d'energia primària d'origen fòssil, mitjançant l'ampliació de la xarxa actual de centrals fotovoltaiques i solars tèrmiques municipals i l'increment de la contractació del subministrament d'energia produïda per fonts renovables.
  • Reduir l'impacte de la mobilitat municipal

Totes les mesures relacionades amb la reducció del consum d'energia i el foment d'energies renovables contribueixen, alhora, a assolir els objectius de reducció d'emissions de CO2 de les dependències i els serveis municipals.

Indicadors

Distribució dels consums energètics municipals, per sectors (2008)

Consum Energetic Municipal

Font: Pla d'energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona (2011-2020)

Recursos

Si treballeu a l'Ajuntament de Barcelona i desitgeu compensar alguna publicació o algun esdeveniment municipal podeu contactar amb el Programa Ajuntament + Sostenible (ajuntamentsostenible@bcn.cat o telf. 74030). En el cas d'un acte, cal indicar el número d'assistents, característiques de la sala (m2, tipus de llum, sistema climatització), durada, servei de càtering o no, materials lliurats (característiques i nombre) i en el cas d'una publicació, cal indicar el número d'exemplars produïts i la tipologia (tríptic, catàleg, fulletó, etcètera).

La compensació és una mesura a aplicar quan ja no és possible reduir més les emissions de forma directa. A l'Ajuntament de Barcelona es realitza a través de la participació en un projecte per evitar la deforestació de l'Amazònia amb l'ús de biomassa renovable com a combustible en dues petites indústries ceràmiques de São Miguel do Guamá (Pará, Brasil). El projecte aporta també beneficis socials i de desenvolupament de les comunitats locals i dels treballadors.

Documents relacionats

Instruccions als serveis

Plans i programes

Plecs de contractació

Informes

Publicacions relacionades

Guies

Materials de la campanya "A l'Ajuntament com a casa"

Subscriu-te al bulletí!