Notícies

Aprovat el nou Decret d'alcaldia sobre contractació pública responsable

12/12/2013

Les noves directrius sobre la introducció de criteris socials i ambientals en la contractació de l'Ajuntament entren en vigor el 15 de desembre d'enguany.

Signatura

El passat 20 de novembre, l'alcalde Xavier Trias va signar el nou Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de l'Ajuntament de Barcelona.

La nova normativa, que entra en vigor el 15 de desembre, insta als òrgans de contractació municipals a incorporar les clàusules de contractació responsable que s'estableixen al decret i en altres normatives municipals en matèria de contractació sostenible.

Els aspectes socials inclouen la reserva de contractes a entitats d'inserció social, així com tot un seguit de criteris de solvència tècnica, condicions d'execució i criteris d'adjudicació de caràcter social a introduir als plecs de condicions.

Pel que fa als criteris ambientals, l’Ajuntament de Barcelona definirà, de forma coordinada amb les diferents àrees encarregades, criteris específics per diversos grups de productes i serveis prioritaris com alimentació, electricitat, vehicles, etc. Aquests criteris es formalitzaran mitjançant circulars, guies o instruccions que seran d’obligat compliment per a tots els òrgans de contractació.

Per tal de donar difusió i facilitar l’aplicació d’aquest decret, durant el mes de novembre, s'ha portat a terme una formació específica organitzada des de la Gerència de Recursos Humans i Organitzacions. Addicionalment s’elaboraran guies de contractació responsable destinades als gestors de contractes, de les qual se’n farà difusió, entre d'altres, mitjançant la intranet municipal.

Podeu trobar més informació sobre el nou Decret de contractació responsable a l'apartat de Normativa interna de la web del Programa A+S.

Subscriu-te al bulletí!