Notícies

Actualització de les Instruccions Tècniques de sostenibilitat de Projectes d’Obres i Serveis d’Alimentació

06/11/2020

Addicionalment, s’està finalitzant una nova Instrucció Tècnica sobre gestió d’equipaments municipals

Les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat (aprovades en 2017) es desenvolupen per donar resposta i compliment a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals i proposen criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris. Anualment es fa una valoració dels resultats d’ambientalització de la contractació obtinguda, que es publica al Observatori del Programa Ajuntament + Sostenible.

En cas de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, aplicable a projectes d’espai públic i edificis municipals, s’ha dut a terme una revisió per incorporar nous desenvolupaments i exigències ambientals més estrictes, com són la obligatorietat de complir requeriments i protocols interns relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, els edificis ciclables o la naturalització del verd.

Com a elements nous s’han definit criteris per la consideració del cicle de vida d’infraestructures així com el càlcul del cost total de propietat per projectes d’edificació. També s’incorporen criteris per fer front a l’emergència climàtica, tant en l’espai públic com en l’edificació.

La Instrucció de Projectes d’Obres està pendent de signatura, i s’espera la seva publicació en breu.

La Instrucció tècnica per l’aplicació de criteris ambientals en els contractes de gestió d’Equipaments de titularitat municipal és una instrucció de nova creació amb la qual es regulen a nivell del contracte de gestió de l’equipament els aspectes traspassats a l’empresa gestora sobre els què incidirien la resta d’instruccions: neteja de l’edifici, equips informàtics, serveis de bar i màquines de vènding, materials de comunicació o organització d’activitats, entre d’altres. Es preveu la seva publicació a principis del 2021.

Pel que fa la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentaciós’ha iniciat el seu procés d’actualització coincidint amb Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible de Barcelona.

La elaboració o revisió de les instruccions inclou un procés intern de col·laboració amb els diferents actors municipals responsables dels aspectes específics tractats en cada cas.

Les instruccions determinen els criteris ambientals comuns que cal introduir en la compra i la contractació dels productes i serveis a tot l'Ajuntament. Defineixen uns estàndards mínims de compliment que doten d'homogeneïtat la contractació municipal.

Les Instruccions vigents en cada moment es poden consultar aquí.

 

Subscriu-te al bulletí!