Notícies

2018-07-30

B:SM publica la setena Memòria de Sostenibilitat 2017

Gestió ambiental, consum d'energia, d'aigua, gestió dels residus i inventari d'emissions de GEH de l'activitat

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2017 de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), on es recullen totes les actuacions que s'han realitzat per part de l'organització durant l'any 2017. La publicació de la memòria és un compromís anual adquirit per B:SM, dintre de l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, que té la finalitat de mesurar l'acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, social i ambiental. S'han identificat els impactes més significatius, es dóna resposta als reptes marcats l'any anterior i s'apunten els compromisos de sostenibilitat fixats de cara al 2018.

B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat ambiental de Barcelona minimitzant l’impacte mediambiental de les seves activitats com vetllant pel desenvolupament d’una mobilitat sostenible a la ciutat. En destaca, especialment, la licitació del nou model de Bicing, que millorarà les prestacions del servei de bicicleta compartida; el foment de l’electromobiltat, a través de la pròpia flota o ampliant l’oferta de la recàrrega de vehicles tercers. La grua municipal incorpora noves grues amb certificació Euro6 i la nova ZonaBus de Montjuïc ordena i redueix el trànsit d’autobusos turístics als carrers.

Concretament, B:SM treballa per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. Totes les activitats estan aixoplugades dins la Política de Medi Ambient de B:SM, i concretament, les activitats de l'Anella Olímpica i Fòrum disposen de sistemes de gestió mediambiental certificats segons la norma ISO 14001. Pel que respecte al consum d'energia, B:SM utilitza l'electricitat com a subministrament de llum i també com a combustible per a vehicles i el gas natural permet el funcionament de les calderes de calefacció, i el gasoil i la gasolina són combustibles dels vehicles de la nostra flota i una petita part carrega els dipòsits i els grups electrògens de les instal·lacions. La flota de B:SM es compon de vehicles de diferent tipologia: bicicletes, turismes, motocicletes, furgonetes i vehicles de grua i ja són 74 els vehicles que composen la flota electrificada.

Pel que respecte el consum d’aigua de B:SM, respon a la cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de reg de B:SM. El 99% del consum de B:SM prové de la xarxa de distribució i es mesura mitjançant els comptadors. Hi ha consum freàtic a l’Anella Olímpica que es destina al reg de la gespa de l'Estadi. L'any 2017 s’ha fet una diagnosi de les instal·lacions d’abastament d’aigua basada en la revisió de la xarxa d’aigua amb heli injectat al Zoo. Aquesta diagnosi ha proporcionat informació sobre fuites ocultes i n'ha possibilitat la reparació. La impermeabilització de llacs també ha permès evitar fuites importants i així reduir consums innecessaris en relació amb les necessitats d’aigua del Zoo. A l'Anella també durant l’any s'ha fet un control més acurat de l’aigua de reg reduint els períodes de reg dels parterres adjacents als edificis i s'ha dut a terme un control més exhaustiu de les possibles pèrdues de les canonades de reg fent lectures periòdiques dels comptadors dels regs en repòs. Un cop resolta alguna petita fuita detectada fruit de l’envelliment, s’ha aconseguit reduir un 5% el consum d’aigua de reg.

Pel que fa als residus, les instal·lacions de B:SM generen residus assimilables als domèstics es gestionen a través de la recollida municipal i la resta estan controlats i gestionats a través d'altres gestors autoritzats. El 2017 es va iniciar un projecte per reformular el sistema de gestió de residus i donar servei als negocis de l'empresa. Aquest canvi pretén unificar els diversos serveis de gestió i disposar d'un sol intermediari, que abasti tots aquells residus que es tracten de manera independent i particular per a cada negoci. Destacar que el 2017 el percentatge de recollida selectiva al Zoo és del 91,58% gràcies a la reducció de la quantitat generada de rebuig, tot i l'increment del total de residus. Finalment, B:SM elabora l’inventari d’emissions de GEH associades a l'activitat, tenint en compte les emissions derivades del consum energètic, del transport, i les derivades de la gestió dels residus municipals en aquells casos en què tenen comptabilitzats els valors. Ho fa a través de la guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i amb les calculadores associades de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Pel que respecte als reptes primordials que es desenvoluparan l’any 2018, B:SM desplegarà dos projectes de gran impacte: el Pla Estratègic del Zoo de Barcelona, esdevingut agent de conservació, educació i recerca, i el nou model de Bicing que ampliarà i millorarà el servei. També té el repte de reduir l'impacte ambiental de la flota de vehicles electrificant la flota i progressivament canviant els vehicles.

BSM_2

El format interactiu del document facilita la interacció per part de totes les parts aplegades entorn de les experiències del servei públic de B:SM. La Memòria fa vàries preguntes perquè puguin ser contestades de forma oberta de la mateixa forma que permet visualitzar les respostes obtingudes.

En el següent enllaç podeu llegir-la i respondre-la: Memòria anual B:SM.